เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001016 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา Adult Nursing Pathwayกลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 61910050 MR.DAWA GYELTSHEN- 27 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ
2 61910051 Ms.KINLEY YANGDON- 27 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ
3 61910052 MR.NIMA DORJI- 27 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ