เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001013 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 61910044 นายเอกพลพลเดช เดชแก้ว- 9 กรกฎาคม 2564 อนุมัติ
2 61910110 นางสาวนราภรณ์ อิ่นใจ- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
3 61910114 นางสาววรารมย์ จิตอุทัย- 9 กรกฎาคม 2564 อนุมัติ
4 61910115 นางสุมิตรา ติระพงศ์ประเสริฐ- 13 พฤษภาคม 2564 อนุมัติ