เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001007 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก) เหมาจ่าย
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 57910077 นางสาววันวิสา ยุทธโยธิน- 25 มิถุนายน 2562 อนุมัติ
2 59910176 นางสาวนิภาภรณ์ ชื่นอร่าม- 1 สิงหาคม 2562 อนุมัติ