เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001006 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ปรับปรุง 54ป.โท (แผน ก) เหมาจ่าย
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 57910178 นางสาวอุไรวรรณ ทองอร่าม- 5 สิงหาคม 2562 อนุมัติ
2 58910033 นางกัลชนา ศรีพรหม- 6 สิงหาคม 2562 อนุมัติ
3 58910035 นางสาวธรณัส ปิยะกุล- 31 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ
4 59910179 นางสาวยุพาวดี แซ่เตีย- 11 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ
5 59910182 นางสาวเกศริน เทียนแก้ว- 7 สิงหาคม 2562 อนุมัติ
6 59910188 นางสาวกรวรรณ ผมทอง- 1 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ
7 59910190 นางสาวพรทิพา พันธุ์คำ- 3 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ