เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001006 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ปรับปรุง 54ป.โท (แผน ก) เหมาจ่าย
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 57910058 นางสาวปัณฑารีย์ เกียรติสถิตกุล- 31 ตุลาคม 2561 อนุมัติ
2 58910046 นางสาวอรพรรณ บุญลือ- 26 ตุลาคม 2561 อนุมัติ