เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101016 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 59010079 นางสาวณัฐกานต์ สิงห์ทอง-- รออนุมัติ
2 59010121 นางสาวภัฑรกมล วัฒนจิตติ-- รออนุมัติ
3 59010216 นางสาวนฤมล แก้วไชยนาม-- รออนุมัติ
4 59010289 นางสาวชลิดา คำสิงคะ-- รออนุมัติ
5 59010294 นางสาวพัชราภา วิลานันท์-- รออนุมัติ
6 59010301 นางสาวเสาวรส เบ้าคำภา-- รออนุมัติ