เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101011 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 51010879 นางสาวพฤกษา ประสิทธิวัฒน์- 13 กรกฎาคม 2555 อนุมัติ
2 51012910 นางสาวมัทนา ขวัญประกอบ- 13 กรกฎาคม 2555 อนุมัติ