เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101001 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2541 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2548
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 42011383 นายกฤช ศรีจันทร์- 26 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
2 44011260 นางสาวอนันธิตา พาทีทิน- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
3 44011477 นางสาวกิตติกานต์ มณีวรรณ- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ