เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101001 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2541 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2547
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 43010127 นายกาญ ทวิเลิศ- 23 มิถุนายน 2547 อนุมัติ
2 43011085 นายศักดิ์ชัย สายสินธุ์- 23 มิถุนายน 2547 อนุมัติ
3 43012035 นางสาวชนาธิป บุญจันทร์- 23 มิถุนายน 2547 อนุมัติ