เมนูหลัก

จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
ภาคการศึกษาที่12Summer
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101016 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ5--
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท เต็มเวลา
   4001021 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา Adult Nursing Pathway(WMU)กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่3--
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
   4101017 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง60-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา2--
   4101022 : พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง61-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา1--
   4101023 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง60-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา1--
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก เต็มเวลา
   5001007 : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)(นานาชาติ) ปรับปรุง61-แบบ 2.1 เต็มเวลา1--