เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101202 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 60000239 นางสาวไอลดา ประดับสุข- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
2 60000238 นายเอกฟิสิกส์ อุ้มแก้ว- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
3 60000237 นายอิสรา เกล้าผม- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
4 60000236 นางสาวอัยยา แก่นจันทร์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
5 60000235 นางสาวอัญชิสา ภาประจง- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
6 60000234 นางสาวอังควรา สายแวว- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
7 60000233 นางสาวอรยา ช่อชบา- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
8 60000232 นางสาวอรปรียา เติมสุข- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
9 60000231 นางสาวอรนุช ตติยเกียรติถาวร- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
10 60000230 นางสาวอรไท วิสุทธิกุล- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
11 60000229 นางสาวอภิสรา ท่าเสม็ด- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
12 60000228 นางสาวอภิญญา แพทย์รังษี- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
13 60000227 นางสาวอนุสสรา บุรพผลอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
14 60000226 นางสาวอติกานต์ ปัทธิสม- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
15 60000225 นางสาวหัตถยา พัฒโท- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
16 60000224 นางสาวโสมนภา คณะเสน- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
17 60000223 นางสาวสุวิมล นัมคณิสรณ์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
18 60000222 นางสาวสุวพิชญ์ จิตวิเชียรกุล- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
19 60000221 นางสาวสุภาวดี สีเผือก- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
20 60000220 นางสาวสุภัทรา ทองเปรม- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
21 60000219 นางสาวสุภัค เดชศรี- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
22 60000218 นางสาวสุพรรษา หุ่นบุญอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
23 60000217 นางสาวสุธิดา ดุษฎีอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
24 60000215 นางสาวสุทธิดา แสนตา- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
25 60000216 นางสาวสุทธิดา อุดมพงษ์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
26 60000214 นางสาวสิริรัตน์ หอมเอนก- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
27 60000213 นางสาวสิรามล ท้วมอิ่ม- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
28 60000212 นางสาวสรินทิพย์ สุขโส- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
29 60000211 นางสาวศุกุนตฬา ยุระวงศ์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
30 60000210 นางสาวศิริยากร แบบเหมาะ- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
31 60000209 นางสาวศิริพร บุญรักษา- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
32 60000208 นางสาวศิรินญา พลเยี่ยม- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
33 60000207 นางสาวศศิพร หนามพรม- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
34 60000206 นางสาวศศิธร ยั่งยืน- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
35 60000205 นางสาวศศิธร จันทร์เถื่อน- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
36 60000204 นางสาววีรยา ตันประเสริฐ- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
37 60000203 นางสาววิราวรรณ วงษ์เสงี่ยม- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
38 60000202 นายวิทยา ชุลเฟื้อง- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
39 60000201 นางสาววิชุดา ปัตนารินทร์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
40 60000200 นางสาววัลญา มาแก้ว- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
41 60000199 นางสาววันอุษา คงกลัด- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
42 60000198 นางสาววริษา เจริญผล- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
43 60000197 นางสาววริศรา โพธิสกล- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
44 60000196 นางสาววราพรรณ แซ่ตั๊ง- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
45 60000195 นางสาววรัชยา เสริมสัย- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
46 60000194 นางสาววรปรียา มหิรันณ์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
47 60000193 นางสาววนิดา รุ่งรัศมี- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
48 60000192 นางสาวลักษิกา อนันตศรี- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
49 60000191 นางสาวลลิตา ฉายาชวลิต- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
50 60000190 นางสาวลภัสรดา สรรพศรี- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
51 60000189 นางสาวรุ่งฟ้า ปิ่นสากล- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
52 60000188 นางสาวรินรดา ทำไร่- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
53 60000187 นางสาวรัตนาพร ประโหมก- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
54 60000186 นางสาวรังสิมา ช้างสุด- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
55 60000185 นางสาวรจนา สมวงษ์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
56 60000184 นางสาวยศวดี พงษ์รูป- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
57 60000183 นางสาวเมธปิยา บุญรักษ์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
58 60000182 นางสาวมนัสชนก แก้วสุข- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
59 60000181 นางสาวมนัญยา แป้นแก้ว- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
60 60000180 นางสาวมธุรส ทรงพระ- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
61 60000179 นายภานุวัฒน์ สุขสกล- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
62 60000178 นางสาวภัสวีร์ ศิริสุทธิ์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
63 60000177 นางสาวภัทราวดี นิยมศิลป์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
64 60000176 นางสาวภัทรมณี สงวนหงษ์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
65 60000175 นางสาวภคมล สุภานันท์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
66 60000174 นางสาวแพรวพรรณราย กอหญ้ากลาง- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
67 60000173 นางสาวแพรพลอย พานเพ็ชรอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
68 60000172 นางสาวเพียงขวัญ แสงจันทร์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
69 60000171 นายพีรวรรธน์ สุวรรณธานี- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
70 60000170 นางสาวพิมพ์วิภา ภิญญธนาบัตร- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
71 60000169 นางสาวพาสุวรรณ ศรีหาตา- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
72 60000168 นางสาวพัทธ์ธีรา โพนาม- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
73 60000166 นางสาวพัชรี ปานมงคล- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
74 60000167 นางสาวพัชรี ศรีวัชรกุล- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
75 60000165 นางสาวพฤกษา เพ็ชรกระจ่าง- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
76 60000164 นางสาวพรพิมล วงวาท- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
77 60000163 นางสาวพรนภา อินบาง- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
78 60000162 นางสาวพรณิชชา บวรกิจมณี- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
79 60000161 นางสาวพจนา พิมพ์เครือ- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
80 60000160 นางสาวปาริฉัตร น้อยมี- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
81 60000159 นางสาวปัทมา พรมวงษา- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
82 60000158 นางสาวปัณชญา ลาดวงศ์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
83 60000157 นางสาวปัญชลิตา อินทสุวรรณ์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
84 60000245 นางสาวปวีร์ ไชยเผือก- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
85 60000244 นางสาวประภาวดี กงแก้วอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
86 60000243 นางสาวประภาพร วรมาลา- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
87 60000242 นางสาวบุญพิทักษ์ เหรียญทอง- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
88 60000241 นางสาวนุจิรา ชูชื่น- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
89 60000240 นางสาวนิศารัตน์ พูลพัฒน์อันดับ 1 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
90 60000156 นางสาวนริศรา พันสีทา- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
91 60000155 นางสาวนนทิชา แผ่นผา- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
92 60000154 นางสาวธิดารัตน์ ศรัทธาธรรม- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
93 60000153 นางสาวธันยธร วรรคยาณี- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
94 60000152 นางสาวทิพวรรณ จันทร์แก้ว- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
95 60000151 นายทินภัทร เขียวอ่อน- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
96 60000150 นางสาวดาราวรรณ แก้วอิ่ม- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
97 60000149 นางสาวณัฐพัล เวชการ- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
98 60000148 นางสาวณัฐธิดา พวงพันธ์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
99 60000147 นางสาวณัฐฐาพร บุญประสิทธิ์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
100 60000146 นางสาวฐิตินันท์ คำใสหลอด- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
101 60000145 นางสาวชุติมา เจริญการ- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
102 60000144 นางสาวชุติพา แพนลา- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
103 60000143 นางสาวชุดาพร กุระพองอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
104 60000142 นางสาวชนากานต์ คำภากุลอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
105 60000141 นางสาวชนากาญจน์ บุญช่วย- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
106 60000140 นางสาวฉัตรทิพย์ รัตนาธรรม- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
107 60000139 นายเจตรัฐ คีรีแลง- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
108 60000138 นางสาวจีรนันท์ อัมพนันท์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
109 60000137 นางสาวจิรัฐติกาล ปริเตสัง- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
110 60000136 นางสาวจินตนา ชิงนวรรณ์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
111 60000135 นางสาวจารี จันทโสมย์อันดับ 1 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
112 60000134 นายเขมทัต อิ่มรัตน์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
113 60000133 นางสาวกุลภัสสร์ สุขสวัสดิ์- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
114 60000132 นางสาวกายมณี เจริญจิตร- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
115 60000131 นายกานต์ วัชรกุลธรไทย- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
116 60000130 นางสาวกาญจนา เตียเจริญ- 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
117 60000129 นางสาวกฤตยา คร้อกระโทกอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29