เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 57000217 นางสาวอุไรวรรณ เดชกุลรัมย์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
2 57000216 นางสาวอุทัยวัน ความดี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
3 57000215 นางสาวอินทิรา ถิรกูลวัฒนา- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
4 57000214 นางสาวอารีย์ลักษณ์ ด้วงมูลอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
5 57000213 นางสาวอาภรณ์ พวงบุญชู- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
6 57000212 นางสาวอาทิตยา แสงอรุณ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
7 57000211 นางสาวอัญชลี พุ่มจันทร์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
8 57000209 นางสาวอัญชนา เจริญมี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
9 57000210 นางสาวอัญชนา เจริญยิ่ง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
10 57000208 นางสาวอรอุมา อ่อนดี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
11 57000225 นางสาวอรวรรณ คชรินทร์- 12 มิถุนายน 2558 อนุมัติ
12 57000207 นางสาวอรประภา มหาเขตร์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
13 57000206 นางสาวหทัยรัตน์ ปานไธสง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
14 57000205 นางสาวโสรยา ลาสันต์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
15 57000203 นางสาวโสรยา ทัศน์สูงเนิน- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
16 57000204 นางสาวโสรยา ประเสริฐล้ำ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
17 57000202 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญยิ่งเหลือ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
18 57000201 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองใบ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
19 57000200 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทศร- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
20 57000199 นางสาวเสณี โสมยา- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
21 57000198 นางสาวสุภาวิณี สิทธิกูล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
22 57000197 นางสาวสุภาวดี นุชประมูล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
23 57000196 นางสาวสุภารัตน์ สังข์ทอง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
24 57000195 นางสาวสุภาภรณ์ ชุมพล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
25 57000194 นางสาวสุภาพร เกตุแก้วอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
26 57000193 นางสาวสุภัสสร พรมสิทธิ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
27 57000192 นางสาวสุภัทรา สุภรัตน์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
28 57000191 นางสาวสุภัชชา เสนาะสันต์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
29 57000190 นางสาวสุนิสา สุวดิษฐ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
30 57000189 นางสาวสุนิษา มาลา- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
31 57000188 นางสาวสุธิดา บุญประเสริฐ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
32 57000187 นางสาวสุทธิดา ศรีเพ็ชร- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
33 57000186 นางสาวสุดารัตน์ อิ่มเจริญ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
34 57000185 นางสาวสุจิตรา เจริญสาคร- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
35 57000184 นางสาวสุขิตา เครือแก้ว- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
36 57000183 นางสาวสิริวรรณ บัวผลิ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
37 57000182 นางสาวสิริทิพย์ วงศ์เจริญ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
38 57000181 นางสาวสิริกาญจน์ ปัญญาว่องไว- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
39 57000180 นางสาวสินีนุช วาจาจริง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
40 57000179 นายสราวุธ บุญปลื้ม- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
41 57000178 นายสราวุธ ชื่นบาน- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
42 57000177 นางสาวสมฤทัย พ่อค้าอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
43 57000176 นางสาวสกุลรัตน์ ถาวรสวัสดิ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
44 57000226 นายศูรกาจ ภมรนาค- 22 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
45 57000175 นางสาวศุภรานันท์ เรณู- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
46 57000174 นางสาวศุทธินี แสงอรุณ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
47 57000173 นางสาวศิริโสภา ปัญญาทรัพย์อุดม- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
48 57000172 นางสาวศิริพร สวัสดีมงคล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
49 57000171 นางสาวศิริปรางค์ สิมาทอง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
50 57000170 นางสาวศิรินทิพย์ สุขสถิตย์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
51 57000169 นางสาววีรวรรณ บุญสมทบ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
52 57000168 นางสาววิไลวรรณ จันทิตย์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
53 57000167 นางสาววิไลลักษณ์ เข็มขาวอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
54 57000166 นางสาววิมพ์วิภา เฟื่องฟุ้ง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
55 57000165 นางสาววิภาวรรณ วัสสานกูล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
56 57000164 นางสาววิภาพร นัยวิรัตน์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
57 57000163 นางสาววิปรัชญา เทศทองอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
58 57000162 นางสาววิชุดา แสงวิรัตน์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
59 57000161 นางสาววิจิตรา คำกายปรง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
60 57000160 นางสาววารุณี แข็งแรง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
61 57000159 นางสาววัลยา มีชัย- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
62 57000158 นางสาววัลภา ฆะสันต์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
63 57000157 นางสาววันวิสาข์ มานะอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
64 57000156 นางสาววสิษฐา เนื่องจำนงค์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
65 57000155 นางสาววลัยพรรณ พรมาย- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
66 57000154 นางสาววริศา พัดจีบ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
67 57000153 นางสาววราภรณ์ มีลาภ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
68 57000152 นางสาววรรณภา แย้มเกษม- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
69 57000151 นางสาววรรณนิภา สินลา- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
70 57000150 นางสาววรพิชชา ศรีลำไพ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
71 57000149 นางสาววนิดา โกมาลภัตร- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
72 57000147 นางสาววนาลี ศรประดิษฐ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
73 57000148 นางสาววนาลี สิงห์ภิรมย์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
74 57000146 นางสาววนัสรา จอดนอก- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
75 57000145 นางสาววงเดือน กู้พิมาย- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
76 57000144 นางสาวลลนา ชำนิอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
77 57000143 นางสาวฤดี ยินดี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
78 57000142 นางสาวรุ่งนภา คำยม- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
79 57000141 นางสาวรัตนาภรณ์ คงคากุล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
80 57000140 นางสาวรัชนีภรณ์ มาลี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
81 57000139 นางสาวรัชนก สวัสดีมีอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
82 57000138 นางสาวรัชดาภรณ์ คุ้มชนม์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
83 57000137 นางสาวรังสิยา มีศิล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
84 57000136 นางสาวยุภาพร อินทร์เทศราช- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
85 57000135 นางสาวเมธินี วิเศษ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
86 57000134 นางสาวเมธาวี วงษ์สาคร- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
87 57000133 นางสาวมยุตรา จุลสินธุ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
88 57000131 นางสาวมณีรัตน์ เจริญรื่น- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
89 57000132 นางสาวมณีรัตน์ สร้อยจันทร์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
90 57000130 นางสาวมณีพร ปิยะสุข- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
91 57000129 นางสาวภาวินี รอบรู้- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
92 57000128 นางสาวภาวิณี สมบูรณ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
93 57000127 นายภาณุพงษ์ คงนาค- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
94 57000126 นางสาวภัทรียา ผันประเสริฐ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
95 57000125 นางสาวภัทราภรณ์ ปามุทา- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
96 57000124 นางสาวภัทรา สิงหสุต- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
97 57000123 นางสาวภคมน สุ่มมาตย์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
98 57000122 นางสาวฟ้าใหม่ ระวัง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
99 57000121 นายพีระวัฒน์ ภาสะเตมีย์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
100 57000120 นางสาวพิมพร ขวัญทอง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
101 57000119 นางสาวพิมพ์ชนก ป้อมทองอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
102 57000118 นางสาวพินิษา ทองเจริญพานิช- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
103 57000117 นางสาวพิชชาพร ผุดผ่อง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
104 57000116 นางสาวพัฒนี พิมกิ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
105 57000115 นางสาวพัชรียา เพิ่มทอง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
106 57000114 นางสาวพัชราภรณ์ เรืองฤทธิ์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
107 57000113 นางสาวพัชรนันท์ ธนสุนทรสุทธิ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
108 57000112 นางสาวพรสวรรค์ เย็นรัมย์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
109 57000111 นางสาวพรรษา แสงสว่าง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
110 57000110 นางสาวพรรณี ช่างตกแต่ง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
111 57000109 นางสาวพรรณพัชร สกุลทรงเดช- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
112 57000108 นางสาวพรพิมล บุญรอด- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
113 57000106 นางสาวพรทิพย์ สินพูน- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
114 57000107 นางสาวพรทิพย์ แสนหาญ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
115 57000104 นางสาวพรชนก กุดทองอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
116 57000105 นางสาวพรชนก ผ่องอำไพ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
117 57000103 นางสาวพนิดา อ่อนธนู- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
118 57000102 นางสาวพชรพรรณ ลี้ลาดภัย- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
119 57000101 นายพงษ์พัฒน์ พรมมิ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
120 57000100 นางสาวผกามาศ ลีเส็ง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
121 57000099 นางสาวเปรมิกา ธรรมคำภีร์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
122 57000098 นางสาวปุณณดา โทนะพันธ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
123 57000097 นางสาวปิยมาส ช่างซอ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
124 57000096 นางสาวปิยมาศ คงกลิ่น- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
125 57000095 นางสาวปาริชาติ เกื้อกูลราษฎร์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
126 57000094 นางสาวปัญฑารีย์ ทัดประดิษฐ์ฐิติอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
127 57000093 นางสาวปวีณา สุทธิจิตจุล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
128 57000092 นางสาวปวฎา ไกรชนาวุฒิ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
129 57000091 นางสาวปรียาภรณ์ ยะหัตตะ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
130 57000090 นางสาวปรียานุช ขจรกลิ่น- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
131 57000089 นางสาวปรางค์ทิพย์ อรุณวาว- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
132 57000088 นางสาวประไพพรรณ บุญสด- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
133 57000087 นางสาวปนัดดา มาสุข- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
134 57000086 นางสาวเบ็ญจมาศ ขุนเที่ยง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
135 57000085 นางสาวเบญจมาศ สมปัญญา- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
136 57000083 นางสาวบุษบา จันทร์เพชร์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
137 57000084 นางสาวบุษบา สุโขอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
138 57000082 นางสาวบุษบง จินเกตุ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
139 57000081 นางสาวบุศรา อิทธิขจรรัตน์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
140 57000079 นางสาวเนตรนภา ดินจันทร์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
141 57000080 นางสาวเนตรนภา บุญมิตร- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
142 57000078 นางสาวนิสาลักษณ์ อยู่สุข- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
143 57000077 นางสาวนิภาพันธ์ ไชยวรรณ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
144 57000076 นางสาวนิภาพร ยิ้มแย้ม- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
145 57000224 นางสาวนิตยา นารินทร์- 29 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
146 57000075 นางสาวนิชนาถ บุญชักนำ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
147 57000074 นางสาวนิชธาวัลย์ รักษาภักดีอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
148 57000073 นางสาวน้ำทิพย์ ลาภทวีพรทรัพย์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
149 57000223 นางสาวนารีรัตน์ ใหม่จีน- 29 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
150 57000072 นางสาวนวลสิริ สุวรรณวุฒิกุล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
151 57000071 นางสาวนวพร เพียรดี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
152 57000070 นางสาวนฤมล แจ่มฤกษ์แจ้ง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
153 57000069 นางสาวนฤมล เกร็ดแก้ว- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
154 57000068 นายนฤเบศร์ โสมานันท์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
155 57000066 นางสาวนภาพร จารุเนตร- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
156 57000067 นางสาวนภาพร วรสวาสดิ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
157 57000065 นางสาวนพวรรณ มาตาพิทักษ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
158 57000064 นางสาวนพวรรณ กสิกรรมอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
159 57000063 นางสาวนนฐพร ฉิมเรือง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
160 57000062 นางสาวธารินี ส่งศรี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
161 57000061 นางสาวธัญวรรณ อาจวาทีอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
162 57000060 นางสาวธัญชนก คล้อยสุวรรณ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
163 57000059 นางสาวธนิญา รักศรีอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
164 57000058 นางสาวธนาพร เอี่ยมสอาด- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
165 57000057 นางสาวทิพย์รชยา ณัฏฐ์ศรุตปสุตาอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
166 57000056 นางสาวทิพย์ภาวี เส็งดอนไพร- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
167 57000055 นางสาวทิพยฉัตร สาคร- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
168 57000054 นายทศพร สัตยวาส- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
169 57000222 นางสาวตวงพร สง่าแสง- 29 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
170 57000053 นางสาวดวงฤดี มาลีวรรณ์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
171 57000052 นางสาวณิชกมล แซ่เฮง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
172 57000051 นางสาวณัฐมน ขุนสันเทียะ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
173 57000050 นางสาวณัฐฐาพร ใจกำแหง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
174 57000049 นางสาวณัฐชลิฎา จันทร์ทอง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
175 57000048 นางสาวณัฐกัญญา วิศวกรสกาว- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
176 57000047 นางสาวณัฏฐพัชร์ การัณยศิลป์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
177 57000046 นางสาวณัฏฐกันย์ ร่าเริงยิ่ง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
178 57000221 นางสาวฐิติมา บุษบาศรี- 29 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
179 57000045 นางสาวฐิตาภา วิภาสมงคลอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
180 57000044 นางสาวญาณิศา สราภิรมย์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
181 57000043 นางสาวโชติกา ทองหล่ออันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
182 57000042 นางสาวเชาวนี ม่วงขาว- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
183 57000041 นางสาวชัญญาณ์ภัช หาญกล้า- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
184 57000040 นางสาวชมัยพร แซ่อึ๊ง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
185 57000039 นางสาวชนินันท์ ไวยพัฒน์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
186 57000038 นางสาวชนิดา สุขประเสริฐ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
187 57000037 นางสาวชฎาพร ทองดำ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
188 57000036 นางสาวฉัตรธิดา ทับจันทร์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
189 57000035 นางสาวฉัตรชฎา บุญยิ่ง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
190 57000034 นางสาวฉลองภรณ์ ช้างชัย- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
191 57000032 นางสาวจุฑามาศ จันทรศิริอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
192 57000220 นางสาวจุฑามาศ ปุราถาเน- 29 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
193 57000033 นางสาวจุฑามาศ แพงป้อง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
194 57000030 นางสาวจุฑาทิพย์ เครือแก้ว- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
195 57000031 นางสาวจุฑาทิพย์ สุบรรณ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
196 57000029 นายจิรายุ ทองย้อย- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
197 57000219 นางสาวจิราภา โพธิ์ถิ่น- 29 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
198 57000028 นางสาวจินตนา นิยม- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
199 57000027 นางสาวจิตรลดา บัณฑรภิญโญ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
200 57000026 นางสาวจิตติมา ผูกพันธ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
201 57000025 นางสาวจิตติภรณ์ สุธาโร- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
202 57000024 นางสาวจันทร์อารี พรมผล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
203 57000023 นางสาวจันทร์จิรา เกตุทอง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
204 57000022 นางสาวขวัญชนก สนธิโรจน์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
205 57000021 นางสาวขนิษฐา รามสีดา- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
206 57000020 นางสาวแก้วกาญจน์ สระแสง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
207 57000019 นางสาวเกศินี แต้มสาระ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
208 57000018 นางสาวเกศราภรณ์ ลิ้มมณี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
209 57000017 นางสาวเกวดี สุขอิ๊วนั้ง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
210 57000016 นางสาวเกตุแก้ว ศุภัทรานนท์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
211 57000015 นางสาวกุสุมา เฉื่อยฉ่ำ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
212 57000014 นางสาวกุลชญา การกรณ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
213 57000013 นายกิตติภณ นามทวีชัยกุล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
214 57000012 นางสาวกาวนา จิตจินดา- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
215 57000011 นางสาวกาญจนา รักษาศิลอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
216 57000010 นางสาวกัลยรัตน์ ติชัยพะเนา- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
217 57000009 นายกฤษณพงศ์ ลาภผล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
218 57000008 นางสาวกรรณิกา หริ่งฤกษ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
219 57000007 นางสาวกรกช สำลวน- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
220 57000006 นางสาวกมลทิพย์ เหล่าวัฒนะบำรุง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
221 57000005 นางสาวกมลชนก มะลิวรรณ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
222 57000004 นางสาวกมลชนก ชมถิ่น- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
223 57000003 นางสาวกมลกร บินรัมย์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
224 57000002 นางสาวกนกวรรณ ศักดาเพชรศิริ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
225 57000218 นางสาวกนกรส เบริน- 29 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
226 57000001 นางสาวกตวรรณ สุขวิเศษ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29