เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55000083 นางสาวกนกพร โวเบ้า- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
2 55000084 นางสาวกนกวรรณ ยุบลภาค- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
3 55000085 นางสาวกนกอร น้อยจันทร์- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
4 55000086 นางสาวกมลชนก จันทร์อารักษ์- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
5 55000087 นางสาวกมลชนก โมกขะเวส- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
6 55000088 นางสาวกฤติยาณี แก้วมณีโชติ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
7 55000089 นางสาวกาญจนา บุญสาย- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
8 55000090 นางสาวเกศกนก ทิสมบูรณ์- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
9 55000091 นางสาวจารุวรรณ ทรงเผ่า- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
10 55000092 นางสาวจิรนันท์ ลิ่มสุวรรณ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
11 55000093 นางสาวจุฑามาศ โคตรตาแสง- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
12 55000094 นางสาวจุรีภรณ์ แก้วอินธิ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
13 55000095 นางสาวชนัญญา สุภารัตนโชติ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
14 55000096 นางสาวชนัญธิดา ประคำมินทร์อันดับ 2 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
15 55000097 นางสาวช่อผกา อินทรักษา- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
16 55000098 นางสาวชิโรทัย วงศ์คำจันทร์- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
17 55000099 นางสาวทิพย์พิรุณ สืบไทย- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
18 55000100 นางสาวทิพย์สุดา วงแสนคำ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
19 55000101 นางสาวธิดารัตน์ อินบริบูรณ์- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
20 55000102 นายธีรวัฒน์ มงคล- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
21 55000103 นางสาวนพวรรณ นีละมณี- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
22 55000104 นางสาวนภาพร บุษบาศรี- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
23 55000105 นางสาวนริศรา สร้อยศรี- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
24 55000106 นางสาวนฤมล วิเชียรศิลป์อันดับ 2 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
25 55000107 นางสาวนันธิญา ประทุมบัวโต- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
26 55000108 นางสาวนาถนิศา บุตรโคตร- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
27 55000109 นางสาวน้ำอ้อย ทองกล่ำ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
28 55000110 นางสาวบุษนันท์ ผลสอาด- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
29 55000111 นางสาวเบญจพรรณ ขวัญยืนอันดับ 1 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
30 55000112 นางสาวเบญจมาภรณ์ รัศมีซำ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
31 55000113 นางสาวปภัสสร สำเนียงอันดับ 2 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
32 55000114 นางสาวประภัสสร แซ่อุ๊ยอันดับ 2 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
33 55000115 นางสาวปิยนันท์ เสน่หา- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
34 55000116 นางสาวปิยวดี เล็กเส็ง- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
35 55000117 นางสาวพัชรินทร์ แพงไพรี- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
36 55000118 นางสาวพัชรียา วิริยานันตะ - 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
37 55000119 นางสาวพัณฑิดา เนตรวิเชียร- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
38 55000120 นางสาวพัตราภรณ์ ทองใบ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
39 55000121 นางสาวพิมพ์ชนก มะกล่ำดำ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
40 55000122 นางสาวพิมพิไล วงษาเนาว์- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
41 55000123 นางสาวพิมลวรรณ ชำนาญเวช- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
42 55000124 นางสาวภาวิณี คุ้มพลายอันดับ 2 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
43 55000125 นางสาวมณีพร ภิญโญ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
44 55000126 นางสาวมาริสา ยังถาวร- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
45 55000127 นางสาวรัชนก ศิริพิพัฒน์ไพสิฐ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
46 55000128 นางสาวรัชนีกร ศรีวิภาสถิตย์- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
47 55000129 นางสาวรัตนาภรณ์ วัฒนเกษตรกุล- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
48 55000130 นางสาวรัตนาวดี กอเซ็ม- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
49 55000131 นางสาววราภรณ์ คงทรัพย์- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
50 55000132 นางสาววรารัตน์ เหล่าสูงอันดับ 1 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
51 55000133 นางสาววัชราภรณ์ แก้วกิ่ง- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
52 55000134 นางสาววาสนา บุญทรัพย์- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
53 55000135 นางสาววิภาวี ใจช่วย- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
54 55000136 นางสาววีรยา ภูมิทอง- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
55 55000137 นายศรีรัตน์ จิตสำราญ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
56 55000138 นางสาวศศิวิมล ใจงาม- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
57 55000139 นางสาวศิริขวัญ คำมุก- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
58 55000140 นางสาวศิริลักษณ์ หิรัญวงษ์อันดับ 1 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
59 55000141 นายศิวชัย เกียรติกังสดาล- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
60 55000142 นางสาวสริตา รักธัญกิจ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
61 55000143 นางสาวสุชาดา มีบุญ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
62 55000144 นางสาวสุนิษา ดีรัศมี- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
63 55000145 นางสาวสุภาพร การสมมุติ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
64 55000146 นางสาวสุภาภรณ์ ขาวเจริญอันดับ 2 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
65 55000147 นางสาวสุมิลตรา พาสร้อย- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
66 55000148 นางสาวโสภิตา หงษาคำ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
67 55000149 นางสาวอภิญญา เสน่หา- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
68 55000150 นางสาวอรสา วงค์ชาชม- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
69 55000151 นางสาวอรุณทิพย์ ลิมปโภชน์- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
70 55000152 นางสาวอรุณี ใหมอ่อนอันดับ 2 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
71 55000153 นางสาวอลิษา วงศ์หิรัญไพศาล- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
72 55000154 นางสาวอารีพร บัวชุม- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
73 55000155 นางสาวอิงอร คงเจริญ- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
74 55000156 นางสาวอุดมลักษณ์ ตระกูลมีนัก- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
75 55000157 นายเอกกมล ไชยโม- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29