เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101195 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปีการศึกษา 2549
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 49000513 นางกมลสินธุ์ ไพโรจน์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
2 49000018 นางสาวกฤติยารัตน์ พันธุ์มี- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
3 49000520 นางกาญจณา ช้างน้อย- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
4 49000025 นางสาวกาญจนา ถุนนอก- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
5 49000537 นางกาญจนา ภุมรากูล- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
6 49000544 นางสาวกาญจนิญช์ ชมเชย- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
7 49000551 นางกิติมา นันทพานิช- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
8 49000568 นางสาวคูณ อินทร์ประสงค์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
9 49000032 นางสาวจรัญญา ดีจะโปะอันดับ 2 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
10 49000049 นางสาวจันทร์เพ็ญ พรมประเทศอันดับ 2 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
11 49000056 นางสาวจุรีพร ประจิตร- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
12 49000063 นางสาวจุรีรัตน์ แพ่งจันทึกอันดับ 1 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
13 49000575 นางฉกามาส เหลืองดำรงค์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
14 49000582 พันจ่าเอกชรินทร์ บุญเสนาะ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
15 49000599 นางชลธิชา ท่าพริก- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
16 49000605 นางชวนพิศ พรพรหมโชติ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
17 49000612 นางช่อเพชร เกิดแก้ว- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
18 49000735 นางชัญญา น้อยวิบล- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
19 49000070 นางสาวชุติมา มะธิมาตาอันดับ 2 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
20 49000094 นางสาวฐิติพร เทพมณี- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
21 49000087 นางสาวฐิติพร แต้มกระโทก- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
22 49000100 นายณัฐพงศ์ เบญจศิล- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
23 49000117 นางสาวณัฐยา นัดสันเทียะ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
24 49000629 นางณิขนันทน์ บุญช่วย- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
25 49000124 นายดนุพล ดีจรัส- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
26 49000131 นางสาวทิพย์สุคนธ์ แสงโชติ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
27 49000148 นางสาวทิพย์สุดา สายโสภา- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
28 49000155 นายธีระวัฒน์ หาสุนโมอันดับ 2 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
29 49000162 นางสาวนภัสสญา โมรานอก- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
30 49000636 นางนฤดี วิธานธำรง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
31 49000643 นางนารี ทองเล็ก- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
32 49000193 นางสาวนิตยา พร้อมจันทึกอันดับ 2 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
33 49000179 นางสาวนิตยา เงียบกระโทกอันดับ 1 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
34 49000186 นางสาวนิตยา เชยโพธิ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
35 49000209 นางสาวนิตยา มั่นจันทึก- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
36 49000216 นางสาวบุษยารัตน์ ลอยศักดิ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
37 49000223 นางสาวเบญจมาศ สิทธิเสือ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
38 49000650 นางปฐมธร มั่งคั่ง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
39 49000230 นายประภาส กิ่งพานอันดับ 2 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
40 49000667 นางประเสริฐ ตันเจริญ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
41 49000674 นางปริชาติ สายเหลา- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
42 49000247 นางสาวพนารัตน์ ขวัญแน่น- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
43 49000681 นางสาวพรนิภา ผาสุข- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
44 49000254 นางสาวพรรณี เชียรกระโทก- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
45 49000261 นางสาวพัชราภรณ์ เวียงกระโทก- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
46 49000278 นางสาวพิทยา สมัยกลางอันดับ 2 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
47 49000285 นายพิสุทธิ์ สุวรรณรัตน์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
48 49000292 นางสาวมณฑิชา วงศ์อยู่- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
49 49000308 นางสาวยลดา ดวงจันทร์อันดับ 2 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
50 49000698 นางสาวยุพดี สุนัด- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
51 49000315 นางสาวรัตติกาล ต้อมสูงเนิน- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
52 49000704 นางสาวราชาวดี ขาวสะอาด- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
53 49000322 นางสาวรุ่งอรุณ นาแก้ว- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
54 49000339 นางสาวลินดา ศรจันทึก- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
55 49000346 นางสาววชรีกร สุวรรณมณี- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
56 49000711 นางวนิดา ชมเนตร- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
57 49000353 นางสาววราพร ถาวรบุญอันดับ 1 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
58 49000360 นางสาววริษรา คิดรอบ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
59 49000377 นางสาววรุณยุภา วรรณรักษาศักดิ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
60 49000728 นางสาววัชรากร เงินถ้วน- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
61 49000742 นางวัลลีย์ แสงสุรีย์พรชัย- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
62 49000384 นางสาวแววตา แผลกระโทก- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
63 49000759 นางศศิธร ภูมิผล- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
64 49000391 นางสาวศศินิภา ปฐม- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
65 49000407 นางสาวศศิมาภรณ์ อุตสารัมย์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
66 49000414 นางสาวศิริพร วารีรัตน์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
67 49000766 นางศิริพร ประเสริฐ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
68 49000773 นางสมศรี บำรุงกิจ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
69 49000780 นางสุจิตรา สุวรรณโชติ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
70 49000797 นางสาวสุจิตรา อำไพ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
71 49000421 นางสาวสุธารัตน์ เชิดชู- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
72 49000803 นางสุนันทา เสมี- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
73 49000438 นางสาวสุนีย์ ซอกงูเหลือม- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
74 49000810 นางสุมาลี รัตนพิทักษ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
75 49000445 นางสาวสุรินทร โกยทา- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
76 49000452 นางสาวสุรีย์ สุขมาก- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
77 49000827 นางสุรีรัตน์ คงสติ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
78 49000834 นางเหรียญ บำรุง- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
79 49000841 นางอโนมา เย็นประเสริฐ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
80 49000469 นายอมรรัตน์ กำเหนิด- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
81 49000858 นางสาวอรพรรณ แก้วกำชัยเจริญ- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
82 49000865 นางอรวรรณ พานดอกไม้- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
83 49000476 นางสาวอัจฉราวรรณ กันหาทิพย์อันดับ 2 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
84 49000889 นางอัญธิกา หัตถาพงษ์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
85 49000872 นางอัมพร ศรบัณฑิต- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
86 49000483 นางสาวอารีรัตน์ พะวินรัมย์- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
87 49000490 นางสาวอำภา ทราบจังหรีด- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
88 49000506 นางสาวอุทัย สะโสม- 15 มีนาคม 2550 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29