เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101190 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2537 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปีการศึกษา 2548
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 48001740 นางสาวกนกกาญจน์ ฐานทอง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
2 48002464 นางสาวกนกวรรณ ศิริชัย- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
3 48002471 นางกนกวรรณ เผ่าเวียงคำ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
4 48002488 นางสาวกนิษฐา ชัยยะ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
5 48002495 นางสาวกมลนันท์ ศิริปักมานนท์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
6 48002501 นางกัญชรัศ ลิ้มศาสตร์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
7 48002518 นางกัญญารัตน์ พรพนม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
8 48001757 นางสาวกานดา ใบงามอันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
9 48001764 นางสาวกุลรัตน์ รัตนบำรุง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
10 48002525 นางสาวขนิษฐา ปโคทัง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
11 48002532 นางขวัญจิต มากศรี- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
12 48001771 นางสาวขวัญใจ แก้วนอกอันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
13 48002549 นางขวัญเรือน สนสกุล- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
14 48002556 นางจอมขวัญ วงศ์ษา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
15 48002563 นางสาวจอมใจ ราชประโคน- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
16 48001795 นางสาวจันทร์จิรา สุขพรรษกิจ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
17 48001788 นางสาวจันทร์จิรา พรคต- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
18 48001801 นางสาวจันทร์เจ้า เปรมกมล- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
19 48001818 นางสาวจันทร์ฉาย กระแสเทพ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
20 48002570 นางจิตตราพร มุกดาสนิท- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
21 48001825 นางสาวจิราพร ถาวรพา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
22 48002587 นางสาวจิราพร เถาว์คูณ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
23 48002594 นางสาวจุฑารัตน์ นามสง่า- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
24 48001832 นางสาวเจนจิรา หมื่นนุชอันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
25 48002600 นางฉลวย ชาญประโคน- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
26 48002617 นางสาวชญาน์ภา เกษรชื่น- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
27 48002624 นางสาวชมนาด รมยานนท์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
28 48001849 นางสาวชมภู่ บุตรดีวงษ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
29 48002631 นายชาญณรงค์ ปิ่นมณี- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
30 48001856 นางสาวชุติมนต์ จันทรมาก- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
31 48002648 นางสาวณัฐกฤตา หนองตะไกร- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
32 48002655 นางดวงลัดดา เวียงวงศ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
33 48002662 นางสาวตติณณา สอนกระโจม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
34 48002679 จ่าเอกทวิช มะกรูดอินทร์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
35 48002686 นางทัศนีย์ หนูแก้ว- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
36 48002693 นางสาวทิพวรรณ กระจ่างแจ้ง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
37 48001863 นางสาวทิพวรรณ ระเบียบ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
38 48002709 นางธิดา อินทร์ฉาย- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
39 48002716 นางสาวนภาพร แก้วอยู่- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
40 48001870 นางสาวนฤมล สีม่วง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
41 48002723 นางสาวนวลจันทร์ ทองศรีสมบูรณ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
42 48002730 นางนันทนัช นงประโคน- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
43 48002747 นางสาวนันทนา ทองเล็ก- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
44 48002754 นางนันทพร พันธ์อ่อน- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
45 48001887 นางสาวนันทพร เกรียงไกร ณ พัทลุง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
46 48002761 นางสาวนารี เปล่งปลั่ง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
47 48002778 นางนารีรัตน์ จันผกา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
48 48001894 นางสาวนุชจรี ศรขันธ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
49 48002785 นางบุญชิน เครือขวัญ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
50 48001900 นางสาวบุญรัตน์ เผ่ากัณหา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
51 48002792 นางบุญรัตน์ คะชุนรัมย์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
52 48002808 นางสาวบุณยวีร์ แสงดี- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
53 48002815 นางสาวปนัดดา วณิชชาพัชร- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
54 48002822 นางสาวประเจียบ ปุมสันเทียะ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
55 48002839 นางประไพ ประสมเพชร- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
56 48002846 นางประไพพิศ พิศาลวนิชย์กุล- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
57 48001917 นางสาวประภาพร ปลื้มผล- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
58 48001924 นางสาวปัญฐิตา พึ่งประสพ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
59 48002853 นางสาวปัทมา บำรุงสุข- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
60 48001931 นางสาวปัทมา บุญช่วยเหลืออันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
61 48001948 นางสาวปาจรีย์ บุญสุทธิอันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
62 48001955 นางสาวปาริชาต สินจิตต์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
63 48001962 นางสาวปิยรัตน์ ธรรมโชติวรอันดับ 1 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
64 48002860 นางปิยะนันต์ สุวรรณพิทักษ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
65 48001979 นางสาวพจณีย์ ศรีเจริญสุข- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
66 48002877 นางพนิตตา จังโกฎิ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
67 48002884 นางพรรณเพ็ญ ดุลยสิทธิ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
68 48001986 นางสาวพรวิภา ชะฎาแก้ว- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
69 48002891 นางสาวพรศิริ ผาลอย- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
70 48002907 นางสาวพวงพร แก่นสาร- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
71 48001993 นางสาวพัชราภา เลิศวีรพรกุล- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
72 48002914 นางพันธิตรา อินทร์กง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
73 48002006 นางสาวพิจิตรา สุลักษณานนท์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
74 48002921 นางพิชญ์พิมล นิลวรรณ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
75 48002938 นายพิภพ เทียมทะนง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
76 48002945 นางสาวพิมรา ทองใบ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
77 48002013 นายพิศรุตม์ รอดรัตน์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
78 48002952 นางสาวเพ็ญณี พลชาลี- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
79 48002020 นางสาวเพ็ญพักตร์ จีนวงศ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
80 48002969 นางภัทรพร ทุนเลิศพานิช- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
81 48002037 นายภาณุวัฒน์ ตันติปาลพันธ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
82 48002976 นางมะลิวรรณ บูชาพันธ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
83 48002044 นางสาวยุภาวดี นาคแท้- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
84 48002983 นางสาวยุภาวดี เวชการี- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
85 48002051 นางสาวยุวดี ธรรมสนิท- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
86 48002068 นางสาวรติกาล เลิศศิริ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
87 48002075 นางสาวระพีพรรณ สาทพันธ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
88 48002990 นางรัชนก ทั่งทอง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
89 48003003 นางรัตตา นิ่มลาดพร้าว- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
90 48003010 นางรุ้งทอง อุดมสุข- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
91 48003027 นางสาวรุ่งทิวา ไทยญานุสร- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
92 48002082 นางสาวลักขณา ฉายแสง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
93 48003034 นางสาววงจันทร์ พรมชัย- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
94 48003041 นางสาววชิรา ป้อมเด็ด- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
95 48002099 นางสาววรุณยุพา บุญสงค์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
96 48002105 นางสาววลัยพร สุขญาติ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
97 48002112 นางสาววลัยพรรณ เวียงกมล- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
98 48003058 นางวัชริยา เดชสายบัว- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
99 48003065 นางสาววันนา ลบพื้น- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
100 48003072 นางวาสนา เครืออนันต์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
101 48003089 นายวิชัยสมุทร กวางใส- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
102 48003096 นายวิทยา คำโส- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
103 48003102 นางสาววิภาดา คนองมาตย์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
104 48002129 นางสาววิภาวรรณ ชาวไร่ผัก- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
105 48003119 นางวิริญา ศรีสุทโธ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
106 48002136 นางสาววีรยา วงษ์ภักดี- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
107 48002143 นางสาววีรวรรณ คุมคณะ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
108 48002150 นางสาวศรัญญา ทานอก- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
109 48002167 นางสาวศศิโสภิต แพงศรีอันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
110 48002174 นางสาวศิรประภา พงษ์เพ็ญ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
111 48002181 นางสาวศิริมล ประสาททอง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
112 48002198 นางสาวศุภิศา ลี้มิ่งสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
113 48002204 นางสาวสนธยา ประเคนลี- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
114 48003126 นางสาวสมพิศ รินพัฒน์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
115 48003133 นางสาธิมา เทียมมณีรัตน์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
116 48002211 นางสาวสายใจ จารุจิตรอันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
117 48002228 นางสาวสายฝน ทักษ์คีรีอันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
118 48002457 นางสาวสาวิตรี ศรีบริสุทธิ์- 15 เมษายน 2549 อนุมัติ
119 48003140 นางสำเริง วรรณโกษิตย์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
120 48002235 นางสาวสิริชา สุทะปัญญา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
121 48003157 นางสาวสุกฤตา กมุทโยธิน- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
122 48003164 นางสาวสุกัญญา ขวัญเมือง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
123 48002242 นางสาวสุกัญญา อิ่มทสารอันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
124 48002259 นางสาวสุกัญญา ขันวิเศษอันดับ 1 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
125 48003171 นางสุชาดา ขุนสระดี- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
126 48003188 นางสาวสุทธิชา รอดพิพัฒน์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
127 48003195 นางสุทิมา บัวระย้า- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
128 48002266 นางสาวสุทิศา บุญเกิด- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
129 48003201 นางสุนันทา ขจรพฤกษ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
130 48002273 นางสาวสุปราณี เลพการ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
131 48003218 นางสาวสุพรรณี นวลจันทร์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
132 48002297 นางสาวสุพัตรา เหรียญทอง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
133 48002280 นางสาวสุพัตรา ท้วมไทย- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
134 48002303 นางสาวสุภางค์ อ้นพันธ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
135 48003225 นางสาวสุภาพร วิศวามิตร- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
136 48002310 นางสาวสุภาวดี วายร้อน- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
137 48002327 นายสุเมธ จักเขียน- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
138 48003232 นางสุรินทร์ สีระสูงเนิน- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
139 48002341 นางสาวสุรีรัตน์ แสงทอง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
140 48002334 นางสาวสุรีรัตน์ โชคอำนวย- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
141 48002358 นางสาวสุลัดดา ระห้อยอันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
142 48002372 นางสาวสุวรรณี พลากรไพศาล- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
143 48002365 นางสาวสุวรรณี กระรัดเพชร- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
144 48002389 นางสาวสุวิมล วิมลภักตร์อันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
145 48003249 นางเสาวนีย์ แก้วมงคล- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
146 48002396 นางสาวเสาวนีย์ ภูมี- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
147 48003256 นางสาวโสรยา บุญพรหม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
148 48002402 นางสาวหนึ่งฤทัย ศิริรูป- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
149 48003263 นางอมรรัตน์ กองเงินกลาง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
150 48002419 นายอรรถพล เจียมบุรเศรษฐ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
151 48002426 นางสาวอรุณี อิศรางกูร- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
152 48003270 นางสาวอัญชลี วรสวาสดิ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
153 48003287 นางอัญชลี หวังคุ้มกลาง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
154 48003294 นางอัญชสา ศิริเลิศ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
155 48003300 นางอัมพร หนองแพ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
156 48003317 นางอัมพวัน นครเรียบ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
157 48002433 นางสาวอารีรัตน์ เกตุทองสุข- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
158 48003331 นางอำพร ทัศนมณเฑียร- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
159 48003324 นางอำพร จันทร์เจ้า- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
160 48002440 นางสาวอุษณีย์ อรัญญะ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29