เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตจันทบุรี
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101157 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข)
ปีการศึกษา 2549
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 47950216 นางสาวกัณหา โภคสมบัติ- 3 ธันวาคม 2549 อนุมัติ
2 47950483 นางสาวดาริน บัวหาญ- 29 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
3 47950223 นางสาวทัศนา ลี้ศิริวัฒนกุล- 29 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
4 47950230 นางธัญพร บริบูรณ์เวช- 29 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
5 47950247 นางนารีรัตน์ สกุลสิทธิ์- 5 มกราคม 2550 อนุมัติ
6 47950254 นางสาวนิศารัตน์ รวมวงษ์- 5 มกราคม 2550 อนุมัติ
7 47950261 นางสาวนีรชา ลี้ศิริวัฒนกุล- 3 ธันวาคม 2549 อนุมัติ
8 47950278 นางสาวบุษบา เภกะสุต- 29 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
9 47950285 นางสาวพจนีย์ บำรุงชีพ- 5 มกราคม 2550 อนุมัติ
10 47950292 นางสาวพรทิพย์ บุญสร้าง- 5 มกราคม 2550 อนุมัติ
11 47950308 นางสาวพรรณรพี นาคลำภา- 3 ธันวาคม 2549 อนุมัติ
12 47950322 นางมยุรี วรคนอง- 5 มกราคม 2550 อนุมัติ
13 47950339 นางสาวรัตติยา สุขสกล- 29 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
14 47950346 นางลมัย ตุลยวณิชย์- 5 มกราคม 2550 อนุมัติ
15 47950353 นางสาววรรณชนานันท์ คูหาศักดิ์- 29 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
16 47950360 นางวันเพ็ญ แสนสำราญ- 5 มกราคม 2550 อนุมัติ
17 47950384 นางสมควร สุขสัมพันธ์- 29 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
18 47950391 นางสาวสุดารัตน์ เธียรธรรมธาดา- 29 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
19 47950421 นางเสาวนี สุทธิวารี- 5 มกราคม 2550 อนุมัติ
20 47950445 นางสาวอัจฉรา กิมศรี- 5 มกราคม 2550 อนุมัติ
21 47950452 นางอัญชลี บริบูรณ์เวช- 29 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติ
22 47950469 นางสาวอุบล ชนะสิทธิ์- 3 ธันวาคม 2549 อนุมัติ
23 47950476 นางสาวอุษณีย์ เปรมสุริยา- 3 ธันวาคม 2549 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29