เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101016 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 60010172 MISSSAM BORAMEY- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
2 60010173 MR.VUOTH PHA NITH- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
3 60010174 นางสาวกนกวรรณ กลิ่นสุหร่าย- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
4 60010358 นางสาวกลอยใจ แสงเจริญ- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
5 60010052 นางสาวกัญญารัตน์ หงษ์กลาย- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
6 60010359 นางสาวกันชิตา เวสา- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
7 60010272 นางสาวกันยารัตน์ สำลี- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
8 60010273 นางสาวกัลยรัตน์ ผาดไธสง- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
9 60010274 นายกิตติภพ อุณหเมทนีดล- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
10 60010275 นางสาวกุณฑิกา ชุมรัตน์- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
11 60010176 นางสาวกุลณัฐ ยอดสิงห์- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
12 60010276 นางสาวกุลปิติ อินทรศรี- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
13 60010277 นางสาวเกวลิน สามารถ- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
14 60010054 นางสาวเกสรี รักความชอบ- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
15 60010360 นางสาวขนิษฐา ทุมมาสุด- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
16 60010056 นางสาวคณิตา แป๊ะหลี- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
17 60010278 นายคฤหาสน์ วงค์ฉายา- 15 กรกฎาคม 2564 อนุมัติ
18 60010017 นางสาวจริญา เจริญมรรค- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
19 60010279 นายจันทกร จันก้อน- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
20 60010280 นางสาวจันทรรัตน์ เบญญาภาวรนิพิฐ- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
21 60010281 นางสาวจารุวรรณ ภักดีมี- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
22 60010001 นางสาวจิรนันท์ อินจันทร์สุข- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
23 60010013 นางสาวจิรัชยา หงษาชาติ- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
24 60010064 นางสาวจิรัฐติกาล รัติเชษฐ- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
25 60010067 นางสาวจุฑามาศ วรรณทาป- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
26 60010283 นางสาวจุฑามาศ ปรากฏผล- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
27 60010177 นางสาวเจนจิรา ศรีสงคราม- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
28 60010284 นางสาวฉัตรธิดา ทองเพิ่ม- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
29 60010285 นายเฉลิมลาภ บุญมา- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
30 60010286 นางสาวชนิตา ไทรม่วง- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
31 60010070 นางสาวชยาภรณ์ วิบูลยานนท์- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
32 60010004 นางสาวช่อผกา อุดมศรี- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
33 60010361 นางสาวชิชญา นาทรัพย์- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
34 60010073 นางสาวญาณัจฉรา อินผลึกอันดับ 2 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
35 60010075 นางสาวฐิติกมล เสาะไธสง- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
36 60010289 นายณรงค์ ปินะถาอันดับ 1 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
37 60010181 นางสาวณัฐติกาล อารมณ์สวะ- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
38 60010290 นางสาวณัฐพร พันนุมา- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
39 60010034 นางสาวณัฐรภา น้อยสุข- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
40 60010082 นางสาวณิชารีย์ กลิ่นศรี- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
41 60010084 นางสาวดวงกมล ลิ้มภักดีอันดับ 1 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
42 60010083 นางสาวดวงกมล พรรณลำเจียก- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
43 60010293 นางสาวดาราวดี กันพะนะ- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
44 60010086 นางสาวตวงรัตน์ ไชยสายัณห์- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
45 60010040 นางสาวทิพรดา สารมิตร- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
46 60010089 นายธนพิพัฒน์ ธนภัทรไพศาล- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
47 60010297 นางสาวธนัญญา ตันติวิจิตร- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
48 60010298 นางสาวธนัญญา สุปินะ- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
49 60010299 นางสาวธนาภรณ์ ไพรโต- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
50 60010300 นางสาวธมนวรรณ การินทร์- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
51 60010096 นางสาวธัญญรัตน์ ฉายงาม- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
52 60010098 นางสาวธัญหทัย สมุทธารักษ์- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
53 60010301 นางสาวธันย์ชนก ทารถ- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
54 60010302 นางสาวธิดารัตน์ อินทะวาส- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
55 60010303 นางสาวธิดารัตน์ อุทัยรัศมี- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
56 60010304 นางสาวธิษณามดี ชูสงค์- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
57 60010305 นางสาวธีร์สุดา พลหงษ์- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
58 60010099 นางสาวนงนภัส ศรหิรัญอันดับ 2 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
59 60010100 นางสาวนนท์ฑญา ถาวงษ์กลาง- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
60 60010307 นายนพวรรธน์ อธิโชติธัญเจริญ- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
61 60010308 นางสาวนริศรา แย้มสรวล- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
62 60010310 นางสาวนันท์นภัส อย่างสง่า- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
63 60010014 นางสาวนันทนา คงสมลาภ- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
64 60010311 นางสาวนารีนุช นาคกรี- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
65 60010312 นางสาวนิภาพร ชาวตระการ- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
66 60010029 นางสาวนิรมล กาญจนอารี- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
67 60010010 นางสาวบัณฑวรรณ จำปาเรือง- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
68 60010104 นางสาวบุษยา ถาวรกิจอันดับ 1 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
69 60010105 นางสาวเบญจภา พรหมสาธร- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
70 60010313 นางสาวเบญจมาศ ทวิมาตร์- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
71 60010362 นางสาวปรมาภรณ์ ประจงจิตร- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
72 60010109 นางสาวปริณดา โสภถา- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
73 60010110 นางสาวปวันลักษณ์ วิเชียรเครือ- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
74 60010111 นางสาวปัทมวรรณ คุณพระรักษา- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
75 60010314 นางสาวปัทมา รักอยู่- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
76 60010112 นางสาวปุณยาพร ขจัดภัย- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
77 60010012 นางสาวพนิตตา พงศ์จิราอันดับ 2 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
78 60010363 นางสาวพรกนก จันทร์แดง- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
79 60010316 นางสาวพรรณิภา จั่นพา- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
80 60010009 นางสาวพรวรินทร์ สิริติวาศักดิ์- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
81 60010318 นางสาวพัชรพร ทองประดิษฐ- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
82 60010319 นางสาวพัชราภรณ์ ไลยการ- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
83 60010047 นางสาวพัชราภรณ์ พชระวรางกูร- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
84 60010364 นางสาวพัชเรศ มณีเรือง- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
85 60010321 นางสาวเพ็ญศิริ พลภูงา- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
86 60010322 นางสาวฟ้าอนัญญา นภาธรรมสกุล- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
87 60010119 นางสาวภคพร จวนงาม- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
88 60010324 นางสาวภัคธีมา เทียมเมฆา- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
89 60010325 นายภัทราวุธ มูลยะเทพ- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
90 60010122 นางสาวภัทรียา ทับไทร- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
91 60010326 นางสาวภัสสร สุขแก้ว- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
92 60010327 นางสาวมุทิตา สิงห์แก้ว- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
93 60010125 นางสาวยุวากร สุทโทอันดับ 2 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
94 60010178 นางสาวรัตติกาล ยาโล- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
95 60010365 นางสาวรัตติกาล ทาแท่งทองอันดับ 2 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
96 60010044 นางสาวรุ่งทิวา มะคะโต- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
97 60010011 นางสาวรุ่งนภา สร้อยสนธิ์- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
98 60010022 นางสาวรุ่งวิสา แสงทอง- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
99 60010131 นางสาวลักษณารีย์ รุ่งเรืองอันดับ 2 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
100 60010133 นางสาวลัดดาวรรณ เวียงวังอันดับ 2 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
101 60010328 นางสาววนิดา ธานี- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
102 60010329 นางสาววรรณนิสา พาเมืองรักษ์- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
103 60010135 นางสาววรรณภา สามารถอันดับ 2 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
104 60010137 นางสาววรรณวลี อยู่สอน- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
105 60010330 นางสาววรัญญา แสนศรี- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
106 60010331 นางสาววราภรณ์ วันทะวงษ์- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
107 60010332 นางสาววัชราภรณ์ ตามา- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
108 60010333 นางสาววินิตา มั่นจิตต์- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
109 60010140 นางสาววิภาวรรณ คำกายปรง- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
110 60010334 นางสาววิรัลพัชร ภากรนาคสัมพันธ์- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
111 60010179 นางสาววิริยา ลาดเหลือ- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
112 60010335 นางสาววิลาสินี หิรัญรัตน์- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
113 60010337 นางสาววิสสุตา สมตระกูล- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
114 60010142 นางสาวศรัณยา นันทพานิช- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
115 60010338 นางสาวศิรินันท์ สำราญ- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
116 60010023 นางสาวศุภนิดา สิงห์เสน่ห์- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
117 60010339 นางสาวศุภรัตน์ สุขมัย- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
118 60010147 นายศุภวิชญ์ ยอดพรหม- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
119 60010340 นางสาวศุภานิช อิ่นคำ- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
120 60010366 นางสาวศุภิสรา แสนบล- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
121 60010149 นางสาวษีมล ศรีงาม- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
122 60010151 นางสาวสมัญญา ศรีสกุล- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
123 60010341 นายสายชล แก้วกันยา- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
124 60010021 นางสาวสาริณี นิลทัย- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
125 60010007 นางสาวสิริกาญจน์ ต้นทองอันดับ 2 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
126 60010027 นางสาวสุกัญญา ดวงจันทร์แดง- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
127 60010153 นางสาวสุกัญญา อินทะสาร- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
128 60010344 นางสาวสุชีวา ลี้ศิริวัฒนกุล- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
129 60010346 นายสุทธิพงษ์ จงสูงเนิน- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
130 60010348 นางสาวสุภาพร นนทะคำจันทร์- 15 กรกฎาคม 2564 อนุมัติ
131 60010019 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทพรม- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
132 60010349 นางสาวอทิตยา สืบศักดิ์- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
133 60010030 นางสาวอนงค์ประภา สว่างอารมย์- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
134 60010350 นางสาวอนงค์วรรณ์ ศรีสุขอันดับ 2 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
135 60010351 นางสาวอภิชญา พิมพ์น้ำคำ- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
136 60010367 นางสาวอภิญญา แสนกล้า- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
137 60010352 นางสาวอภิญญา รักษาภักดี- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
138 60010353 นางสาวอมรรัตน์ สุภสร- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
139 60010354 นางสาวอรณภา พรหมคำ- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
140 60010183 นางสาวอริษา บุญพา- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
141 60010036 นางสาวอริสรา คุณสมบัติ- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
142 60010048 นางสาวอลิษา พ่อตาแสง- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
143 60010356 นางสาวอลิสษา ศาลางาม- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
144 60010166 นายอัยการ สังข์มงคล- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
145 60010167 นางสาวอาทิตยา วันศร- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
146 60010170 นางสาวอาวิษฎา แก้วมณี- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29