เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101017 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง60-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 60920039 นายฉัตรชัย พิมาทัย- 17 กันยายน 2563 อนุมัติ
2 60920036 นางสาวภัทราภรณ์ ปามุทา- 19 สิงหาคม 2563 อนุมัติ
3 60920052 นางสาวมลฤดี แก้วสีโส- 10 กันยายน 2563 อนุมัติ
4 60920056 นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณวงษ์- 27 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29