เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101016 : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 58920051 นางสาวคัมภีรพรรณ สาชิน- 1 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ
2 57920202 นางสาวนรินทร์ สมปอง- 10 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ
3 57920206 นางสาวรุ่งธิวา นักบุญ- 12 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ
4 57920207 นางสมฤทัย เจิมไธสง- 5 สิงหาคม 2562 อนุมัติ
5 57920209 นางสำราญ ศุภพิชน์- 22 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ
6 58920058 นางสาวอุษณี อินทสุวรรณ- 24 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29