เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101085 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 48
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54920274 นางสาวศรีสวรินทร์ สินชัย- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
2 54920273 นางสาววัชรินทร์ ช่างประดับ- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
3 54920269 พันจ่าเอกพงศ์พันธุ์ ผ่องดี- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
4 54920266 นางสาวญณัช บัวศรี- 17 สิงหาคม 2561 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29