เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101015 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 57010406 MR.KIMHEANG CHHUN- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
2 57010132 MR.OEUN VANNDA- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
3 57010131 MR.SOMMKUNG RITHY- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
4 57010405 Ms.VICHEKA CHENG- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
5 57010263 นางสาวกชพร ปิตุโส- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
6 57010001 นางสาวกนกภรณ์ นามจิตร- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
7 57010004 นางสาวกนกมณี สิงห์การ- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
8 57010264 นางสาวกนกวรรณ เอี้ยววัฒนา- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
9 57010389 นางสาวกมลชนก ดาราวงศ์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
10 57010267 นางสาวกมลวรรณ คงเจริญอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
11 57010266 นางสาวกมลวรรณ ก๋าอินตา- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
12 57010005 นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์ศรี- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
13 57010269 นางสาวกรรติมาภรณ์ เจริญรัมย์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
14 57010270 นางสาวกฤตินารถ มานรินทร์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
15 57010271 นายกัมพล ด้วงคำ- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
16 57010272 นายกิตติ รื่นสาด- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
17 57010059 นายกิตติภัฏ พูลสวัสดิ์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
18 57010053 นางสาวโกสิยาวัลย์ ไพรีมาศ- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
19 57010010 นางสาวขนิษฐา จีนคล้าย- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
20 57010011 นายจงกล มีสวัสดิ์อันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
21 57010012 นางสาวจงรักษ์ เพ็งวันอันดับ 1 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
22 57010275 นางสาวจรรยพร ลือจังพงศ์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
23 57010062 นางสาวจันทร์กมล เฟื่องสำรวจอันดับ 1 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
24 57010013 นางสาวจำเนียร แสนทวีสุข- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
25 57010063 นางสาวจิดาภา เสือยันต์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
26 57010015 นางสาวจิรภา หัตถศีล- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
27 55010242 นางสาวจิราภรณ์ อนุพันธ์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
28 57010065 นางสาวจีราพัชร์ รัตนธนวัชร์อันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
29 57010279 นางสาวจุฑามาศ บัวบาล- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
30 57010278 นางสาวจุฑามาศ จันเขียว- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
31 57010280 นางสาวเจนจิราพร นารี- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
32 57010281 นางสาวฉันทลักษณ์ ทรงแสงจันทร์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
33 57010068 นางสาวชนิดา อินทร์ใย- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
34 57010050 นางสาวชนินรัศม์ จิรนนท์โยธิน- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
35 57010069 นางสาวชลธิชา ศิลาแรง- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
36 57010282 นางสาวชลธิชา หลี่อินทร์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
37 57010283 นางสาวชลิตา ดวงจันทร์อันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
38 57010071 นางสาวชุติมา วันโท- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
39 57010072 นางสาวซูฮาดา แสงสุขอันดับ 1 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
40 57010284 นายญาณภัทร นวลสำลี- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
41 57010285 นายณรงค์ศักดิ์ ภูกงลี- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
42 57010286 นางสาวณัชชา ลาวทอง- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
43 57010288 นายณัฐชนน อุ่นคำ- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
44 57010289 นางสาวณัฐธิดา สายสุด- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
45 57010076 นางสาวณัฐนรี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
46 57010291 นางสาวณิชากร ก๋าจุ่ม- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
47 57010019 นางสาวดารุณี บำเพ็ญกลึง- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
48 57010079 นางสาวตะวัน เยาว์ภิรมย์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
49 57010020 นางสาวทวินันท์ มันทิกะ- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
50 57010293 นางสาวทัศนีย์ นิลสมบูรณ์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
51 57010294 นางสาวทัศนีย์ อยู่ดี- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
52 57010295 นางสาวทัศย์ณญารัต เพ็งพินิจ- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
53 57010296 นางสาวทียารัตน์ โคตรภักดี- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
54 57010297 นางสาวธนัชพร ทองกรณ์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
55 57010299 นางสาวธมนวรรณ อังบุญธรอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
56 57010082 นางสาวธมลวรรณ บุญมีลาภ- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
57 57010021 นางสาวธัญญารัตน์ เสมสฤษดิ์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
58 57010302 นางสาวธาริดา กันทวงษ์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
59 57010303 นางสาวธิดารัตน์ เกียรติวากร- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
60 57010084 นางสาวธีรารัตน์ แอบแฝง- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
61 57010306 นางสาวนรานุช ตะนังสูงเนิน- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
62 57010086 นางสาวนฤมล ศรีประวัติ- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
63 57010391 นางสาวนลัทพร ประสมสิน- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
64 57010088 นางสาวนันทพร คุ้มสวนอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
65 57010307 นางสาวนันทวรรณ ใหม่สร้อยอันดับ 1 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
66 57010392 นางสาวนันทวัน สายสร้อย- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
67 57010308 นางสาวนันทินี อ่อนศรีอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
68 57010090 นางสาวนิชนันทน์ กุณามา- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
69 56010207 นางสาวนิชาภา พนมเริงศักดิ์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
70 56010208 นางสาวนุชนาท เตาวโรดม- 14 มิถุนายน 2561 อนุมัติ
71 57010310 นายเนติพงษ์ เผ่าฟู- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
72 57010311 นางสาวบัญชนิกา แก้วก๋อง- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
73 57010312 นางสาวบุญฑริกา เหล่าศรีคำอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
74 57010313 นางสาวเบญจมาพร พันธุ์จิราอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
75 57010003 นางสาวปฐมาภรณ์ อุทัยชลานนท์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
76 57010092 นางสาวปณัชฌา มงคลอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
77 57010093 นางสาวปณิชา รักวิเศษ- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
78 57010314 นางสาวปดาวรินทร์ ฤทธิ์มหาอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
79 57010315 นางสาวปทิตา รถทองอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
80 57010316 นางสาวปทุมรัตน์ แสงสุวรรณ์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
81 57010094 นางสาวปทุมรัตน์ จึงสงวนสิทธิ์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
82 57010317 นางสาวปภัสสร เสน่ห์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
83 57010319 นางสาวปภาวดี สุรินทร์ต๊ะอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
84 57010322 นางสาวปริยาษา เจริญภูมิอันดับ 1 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
85 56010258 นางสาวปริสนา บุญมาก- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
86 57010323 นางสาวปรีชญา สุศิวะอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
87 57010324 นางสาวปวีณา ใฝ่จิตร์อันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
88 57010393 นางสาวปัญญาพร ศรเพ็ชอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
89 57010325 นางสาวปาริฉัตร ปริตวา- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
90 56010094 นางสาวปาลิตา ตันนิรัตน์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
91 57010326 นางสาวเปรมสร เจริญภูมิอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
92 57010327 นางสาวผกามาศ สุวรรณวิทอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
93 57010095 นางสาวพชรรัชต์ ชอบจิต- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
94 57010096 นางสาวพรไพลิน ใจคงอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
95 57010097 นางสาวพัชรพรรณ พรามจร- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
96 57010026 นางสาวพัชรีย์ ศรีแก้ว- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
97 57010098 นางสาวพัฒนียา ข่อยพานิชย์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
98 55010222 นางสาวพิชชา คุ้มราศรี- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
99 57010330 นางสาวพิมลพรรณ จีนเมือง- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
100 57010331 นางสาวพิมลพรรณ สำราญใจ- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
101 57010099 นางสาวพิริยา เวียนเป๊ะอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
102 57010100 นายพิสิษฐ์ บุญมา- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
103 57010027 นางสาวพีระกานต์ วิเศษชาติจิรฉัตร- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
104 57010333 นางสาวไพลิน กิตติรัชกุล- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
105 57010334 นางสาวภัณธิลา อาบสุพล- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
106 56010019 นางสาวภัทรกาญจน์ ผ่องพรม- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
107 57010101 นางสาวภัทรวดี พิมงาม- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
108 57010029 นางสาวมนสิชา พรมสิทธิ์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
109 57010102 นางสาวมนัญชยา ชัยสวัสดิ์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
110 57010104 นางสาวมนัญญา สิมมา- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
111 57010030 นางสาวมยุรี มลภิบาลอันดับ 1 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
112 57010337 นางสาวมินตรา นิลวรรณ์อันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
113 57010338 นางสาวมิสรา ละไม- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
114 57010339 นางสาวมีนา ซอโง๊ะอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
115 57010340 นางสาวเมธาพร แก้วกาหลงอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
116 57010394 นางสาวเมวิกา พุ่มศิริชาติ- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
117 57010341 นางสาวเยาวลักษณ์ ราชเจริญ- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
118 57010105 นางสาวรังสินี กิตติบดีสกุล- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
119 57010342 นางสาวรัชติญา วงค์ศรีชา- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
120 56010266 นางสาวรัชนีกร กาโห้- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
121 57010395 นางสาวรุ่งนภา กลิ่นหอม- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
122 57010345 นางสาวฤทัยรุ่ง วิเชียรโชติ- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
123 57010346 นางสาววนิดา ลาสอน- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
124 57010348 นางสาววรรณวิสา โชคสวัสดิ์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
125 57010349 นางสาววราภรณ์ พิลาอันดับ 1 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
126 56010230 นางสาววราลี อินกัน- 14 มิถุนายน 2561 อนุมัติ
127 56010026 นางสาววริศรา บางกุ้ง- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
128 57010109 นางสาววัชรินทร์ เกตุอินทร์อันดับ 1 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
129 57010032 นางสาววาริณี จิตวิริยะ- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
130 57010396 นางสาววารุณี งามบุญคำ- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
131 57010397 นางสาววิชญาดา เรืองศรี- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
132 57010351 นายวิทยา หาระพันธ์อันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
133 57010352 นางสาววิภาวดี บุญเทียม- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
134 57010111 นางสาววิรงรอง อุมาอันดับ 1 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
135 57010035 นางสาววิลัยภรณ์ พูลผล- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
136 57010112 นางสาวศรัณย์พร ทับทิมดี- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
137 57010113 นางสาวศราวดี กุลศรีอันดับ 1 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
138 57010116 นางสาวศศิวิมล ไหมมาลา- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
139 57010353 นางสาวศิริภัทรา กล้วยไม้- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
140 57010354 นางสาวศิริรัตน์ ผ่องศาลา- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
141 57010356 นางสาวศุภกร แซ่เฮ้งอันดับ 1 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
142 57010360 นางสาวสไบทิพย์ สายทอง- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
143 57010118 นายสมเจมส์ เมืองจินดาอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
144 57010361 นายสรศักดิ์ ลาภสาร- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
145 57010399 นางสาวสาธิตา เจริญจิตร- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
146 57010362 นางสาวสาลินี ทุนกาศ- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
147 57010363 นางสาวสาวิตรี ไชยเสน- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
148 57010120 นางสาวสิริภา ม่วงสมัยอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
149 57010038 นางสาวสุกัลยา รีมีชัย- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
150 57010364 นางสาวสุจิตรา สิงหล้าอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
151 57010365 นางสาวสุชานรี อุ่นคำ- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
152 57010367 นางสาวสุณิสา เสถียรยุทธอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
153 57010039 นางสาวสุดารัตน์ เพิ่มทรัพย์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
154 57010400 นางสาวสุธิดา พาขุนทด- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
155 57010122 นางสาวสุนิษา ยังเหลือ- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
156 57010369 นางสาวสุปรียา โนนทิง- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
157 57010370 นางสาวสุปรียา ศรเผือก- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
158 57010123 นางสาวสุพิชชา เตชวงศ์วิกัยอันดับ 1 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
159 55010261 นางสาวสุภศรา เกษรบัว- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
160 57010372 นางสาวสุภัทตรา ประกอบคำ- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
161 57010373 นายสุภัทรชัย นิธิธนาพงศ์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
162 57010374 นางสาวสุภาพร โสมาบุตร- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
163 56010154 นางสาวสุมณี พันธ์ยาว- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
164 57010375 นางสาวสุมินตรา ชัยชนะ- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
165 57010401 นางสาวสุวรรณนภา ทรัพย์โสม- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
166 57010376 นางสาวสุวัณณา สุขภูตานันท์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
167 57010377 นางสาวสุวิสา สดมพฤกษ์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
168 57010379 นางสาวเสาวลักษณ์ รักชาติอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
169 57010378 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกรศรีอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
170 57010041 นางสาวเสาวลักษณ์ สายศร- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
171 57010054 นางสาวโสภิตา สุระโคตร- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
172 57010380 นางสาวหทัยชนก น้อยจ่ายสินอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
173 57010402 นายอนันต์ ฝนทิพย์- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
174 56010276 นางสาวอรทัย ด่านกำจัด- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
175 57010382 นางสาวอรทัย โสดา- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
176 57010403 นางสาวอรพรรณ ปั้นทอง- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
177 57010044 นางสาวอรพิน รุ่งเรือง- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
178 57010383 นางสาวอรพิน วังโพธิ์อันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
179 57010384 นางสาวอัจฉราภรณ์ พวงผกาอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
180 57010045 นางสาวอัญชลี สุทธิอันดับ 1 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
181 57010404 นางสาวอาภาพร พยุพา- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
182 57010047 นางสาวอารียา ตั้งฤกษ์สถาพร- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
183 57010048 นางสาวอิติรัตน์ บุญมีอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
184 57010385 นางสาวอินทุอร ศรวิชัย- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
185 57010388 นางสาวอุษณีย์ สอนหมื่น- 16 พฤษภาคม 2561 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29