เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 53920602 พันจ่าเอกหญิงชัชดา หลงพิมาย- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
2 54920142 นางธีรนุช ชละเอม- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
3 53920029 นางนุชนาถ โรจนธรรม- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
4 53920606 นางสาวศริญญา เจริญศิริ- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
5 53920609 นางสาวอชิรญาณ์ มาตเจือ- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
6 54920155 นางสาวอรพินท์ ขันแข็ง- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29