เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101083 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54921226 นางสาวนันทิยา พันธ์เกษม- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
2 54921489 นางนิศาชล นุ่มมีชัย- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
3 54920176 นางมัณฑนารัตน์ ฐิติกุล- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
4 54920178 นางสาววราพร เนื่องคำ- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29