เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 53920651 นางสุนันท์ ลี้อิสสรพงษ์- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
2 53920644 นางยุพเรศ มาตาพิทักษ์- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
3 53920051 นางบุญช่วย ศิลาหม่อม- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
4 53920640 นางบังอร สัตยวณิช- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
5 53920637 นางสาวฑรงฆพร ลีรัตนเกียรติ- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
6 53920050 นางจุฑาทิพย์ ศักดิ์บุญ- 18 สิงหาคม 2560 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29