เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101002 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55920288 นางสาวธิดา แต่งประกอบ- 16 มิถุนายน 2560 อนุมัติ
2 55920289 นางสาวนวลฉวี หวังดี- 16 มิถุนายน 2560 อนุมัติ
3 55920293 นางรักชนก คำมะนาง- 16 มิถุนายน 2560 อนุมัติ
4 55920300 นางสาวอรนุช อักษรดี- 16 มิถุนายน 2560 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29