เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101015 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 56010164 นางสาวอิษยา บุรี- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
2 56010278 นางสาวอินชุอร วงษ์มณี- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
3 56010038 นางสาวอารียา คำพลึก- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
4 56010037 นางสาวอัจจิมา ช่างเก็บ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
5 56010253 นางสาวอัจจนา เกษี- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
6 56010045 นางสาวอริสา ทรงโฉมอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
7 56010252 นางสาวอริษา สุทธาวาสราภรณ์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
8 56010277 นางสาวอรอนงค์ มูลผล- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
9 56010251 นางสาวอรพรรณ จันทะคูณ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
10 56010161 นางสาวอรธิดา กำเนิดเรืองอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
11 56010275 นายอมร แสงจันทร์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
12 56010250 นางสาวอภัสนันท์ ปัญญา- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
13 56010249 นางสาวหนึ่งชนก เจ็กมะดัน- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
14 56010248 นางสาวแสงทิพย์ ครรลัย- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
15 56010035 นางสาวสุวนันท์ ขำคำ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
16 56010034 นางสาวสุวดี ใสโสภณ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
17 56010246 นางสาวสุภาวดี โรจน์แสงสิทธิ์กุล- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
18 56010033 นางสาวสุพิมวรรณ รอดเทศ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
19 56010245 นางสาวสุพิชชา อนุศาสนนันท์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
20 56010272 นางสาวสุทธิดา ขนม- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
21 56010148 นางสาวสุทธิดา นิ่มสายอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
22 56010271 นางสาวสุทธิดา ทิพย์คูนอก- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
23 56010243 นางสาวสุดารัตน์ พวงพั้ว- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
24 56010270 นางสาวสุดาพิชญ์ มากทรัพย์สุโข- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
25 56010269 นางสาวสุชาดา บุญมี- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
26 56010147 นางสาวสุกัญญา จิตตโสภา- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
27 56010144 นางสาวสิริวรรณ สวัสดิไชย- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
28 56010145 นางสาวสิริวรรณ สุรศัพท์อันดับ 1 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
29 56010142 นางสาวสิริรัตน์ เที่ยงสุข- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
30 56010140 นางสาวสิริกาญจน์ ศรีวัฒนา- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
31 56010268 นางสาวสิราวรรณ ศรีเมือง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
32 56010242 นางสาวสารินี ประโพธิง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
33 56010241 นางสาวสาธิตา ศรีคล้ำอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
34 56010240 นางสาวสถิตาภรณ์ ฝางคำอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
35 56010139 นางสาวสกุลรัตน์ ระลึกชอบ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
36 56010030 นางสาวสกุณา กล้าหาญอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
37 56010239 นางสาวศุภาพิชญ์ ไชยชมพูอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
38 56010238 นางสาวศุภธิดา ผดุงศิลป์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
39 56010136 นางสาวศิลาพร สมบูรณ์เพิ่มศิริ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
40 56010029 นางสาวศิริวรรณ กนิฐกุล- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
41 56010237 นางสาวศิรินัฐ อินทชัยอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
42 56010236 นางสาวศิตา แสงนิลอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
43 56010235 นางสาวศันสนีย์ ธานี- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
44 56010131 นางสาววิลัยลักษณ์ ชะเอมทอง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
45 56010232 นางสาววิชุดา นพเสริฐ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
46 56010128 นางสาววิชญาดา เวียงแสง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
47 56010127 นางสาววิจิตรา หาญน้ำเที่ยงอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
48 56010231 นางสาววริศรา ไชยสังข์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
49 56010229 นางสาววรัญญา แผนทอง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
50 56010125 นางสาววรัญญดา ฟองมาศอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
51 56010124 นางสาววรรณี ทองกร- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
52 56010228 นางสาววรรณิศา อ้นไธสงอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
53 56010025 นางสาววรรณนิภา บุญเศษอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
54 56010120 นางสาวลักษวัฒน์ ลอยสมุทรอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
55 56010226 นางสาวลลิตา แวงวรรณ์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
56 56010225 นางสาวลลิตา ควรกล้าอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
57 56010224 นางสาวราตรี ใจปัน- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
58 56010223 นางสาวรัตนาวลี จูงใจ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
59 56010222 นางสาวรัตนาพร ใหญ่กระโทกอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
60 56010221 นางสาวรัชนี สมศิริ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
61 56010220 นางสาวรวิสิรี อั้นบุญโทอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
62 56010114 นางสาวเยาวลักษณ์ คงสบายอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
63 55010041 นางสาวมินตรา ต่ายสวัสดิ์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
64 56010219 นางสาวมาริสา ช้างแสง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
65 56010112 นางสาวมลนุรัก พ่วงอำพันธ์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
66 56010265 นางสาวภาวินี สมบูรณ์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
67 55010251 นางสาวภาวิดา พรประสิทธิ์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
68 56010218 นางสาวภาวิณี อุเทศพรรัตนกุล- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
69 56010217 นางสาวภาชินี นกน้อยอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
70 56010108 นางสาวภัศรา พูลเจริญอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
71 56010022 นางสาวภัทรา นพรัตน์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
72 56010107 นางสาวภัทรสุดา หงษ์คำอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
73 56010264 นางสาวภัทรวรรณ ยืนยง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
74 56010021 นางสาวภัทรวดี สมน้อย- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
75 55010250 นางสาวภัทรพรรณ ประจันตะเสน- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
76 56010020 นางสาวภัทรธิดา สำลี- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
77 56010216 นางสาวภทรพร ตุ้มมี- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
78 56010105 นางสาวเพ็ญประภา วิภาสนิรันดร์ศรี- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
79 56010263 นางสาวพีรดา แสงสุก- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
80 56010103 นางสาวพิชามญชุ์ หอสุชาติอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
81 56010102 นางสาวพิชญา มีกำลังอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
82 56010101 นางสาวพิชชาพร ปิมแปง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
83 56010215 นางสาวพัทธานันท์ ปิ่นทองอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
84 56010214 นางสาวพัชริดา คุมพลอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
85 56010213 นางสาวพรธิภา นาสะกาด- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
86 56010261 นางสาวพนมพร กงชุนอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
87 56010096 นางสาวปุณยวีร์ พิมพ์นาวีอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
88 55010247 นางสาวปาริฉัตร แกมกล้า- 5 มิถุนายน 2560 อนุมัติ
89 56010016 นางสาวปวีณา คำแดงไสย์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
90 56010211 นางสาวปวีณา ธัญญะผล- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
91 56010015 นางสาวปภัสรา แดงศรี- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
92 56010043 นางสาวปพิชญา วีระศิลปเลิศอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
93 56010257 นางสาวปทุมพร แหขุนทด- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
94 56010088 นางสาวเบญจพร แหยมศิริอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
95 56010087 นางสาวบุษกร จันทสิทธิ์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
96 56010206 นางสาวนิชาภัทร กาบนันทา- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
97 55010246 นางสาวน้ำฝน จันวิเศษ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
98 56010085 นางสาวนันทิพร มณฑา- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
99 56010205 นางสาวนัชชา ปอแก้ว- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
100 56010084 นางสาวนฤมล วงษ์นาคอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
101 56010204 นางสาวนพวรรณ บุญโต- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
102 56010081 นางสาวธิติสุดา นัยบุตรอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
103 56010042 นางสาวธัญสุดา จันทะสีอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
104 56010203 นางสาวธัญธรณ์ ธรรมาธิกุลอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
105 56010202 นางสาวธัญญาลักษณ์ โคตรจรินทร์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
106 56010079 นางสาวธนัชชา กิจประเสริฐอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
107 56010041 นางสาวธนพร เส็งเอี้ยง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
108 56010011 นางสาวทิวาพร พุ่มพวงอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
109 56010200 นายทวีพล อำไพจิตร- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
110 56010199 นางสาวณัฐสุกานดา ลำทะสอน- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
111 56010198 นางสาวณัฐวีกานต์ คำสอ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
112 56010010 นางสาวณัฐรดี จิตร์สุภา- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
113 56010197 นางสาวณัฐมาศ ศุภกุลธาดาศิริ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
114 56010070 นางสาวณัฏฐิยา เจิมภักดี- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
115 56010196 นางสาวณัฏฐ์นรี นาราปภาพงศ์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
116 56010195 นางสาวฐิระดา ศรีหะรัญอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
117 56010009 นางสาวญาดา สิงห์แก้ว- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
118 56010194 นางสาวญาโณทัย สุโพธิ์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
119 56010193 นางสาวชุติมา อินทร์สีเมือง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
120 56010066 นางสาวชุติภา จันทร์ดำอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
121 56010191 นางสาวชัชฎาภรณ์ รุณใจ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
122 56010188 นางสาวชลิดา กุลมะโฮง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
123 56010189 นางสาวชลิดา ชาตรี- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
124 56010008 นางสาวชลธิชา นาครินทร์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
125 56010061 นางสาวชนิกานต์ สุนทโรทกอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
126 56010007 นางสาวชนันญา บุญนะ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
127 56010060 นางสาวชนกนันท์ หะรินเดช- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
128 56010186 นางสาวฉัตรสุดา สิงจันทร์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
129 56010184 นางสาวเจนจิรา อ่างทอง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
130 56010182 นางสาวจุวัยนีย์ มะลูมุอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
131 56010255 นางสาวจุฑาทิพย์ ยินดี- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
132 55010241 นางสาวจิราภรณ์ สมบัติ- 5 มิถุนายน 2560 อนุมัติ
133 56010005 นางสาวจารวี อินทร์นอก- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
134 56010004 นางสาวจันทนา ขวัญดีอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
135 56010003 นางสาวจรรยา ชายเชิดอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
136 56010179 นางสาวเกษร เสาหิน- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
137 56010055 นางสาวกุลวรางค์ ผลนามอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
138 56010178 นางสาวกิติยา แซ่จางอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
139 56010177 นางสาวกิตติยา กังตระกุล- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
140 56010176 นายกิตติพงษ์ ปราณี- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
141 56010254 นางสาวกัลย์สุดา คล่องยุทธ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
142 56010175 นางสาวกัญญาพัชร เจริญสวัสดิ์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
143 56010174 นางสาวกมลวรรณ เฉื่อยฉ่ำ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
144 56010002 นางสาวกมลพรรณ ปานมาก- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
145 56010049 นางสาวกนกวลัย เครือวัลย์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
146 56010001 นางสาวกนกวรรณ นามพิลาอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
147 56010172 นางสาวกณิกนันต์ รัตนชมภู- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
148 56010171 Ms.LIKA SRENG- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
149 56010170 MR.ARUN PHUMENRAK PHENG- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29