เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101137 : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 46
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54920279 นางสาวกาญจนา วันนา- 20 มกราคม 2560 อนุมัติ
2 53920619 นางสาวบุญนำ กิมฮวย- 28 ตุลาคม 2559 อนุมัติ
3 53920625 นายลวิญญ์วิชญพงศ์ ภูมิจีน- 20 มกราคม 2560 อนุมัติ
4 54920296 นางสาวสุธา โพธิ์ทอง- 20 มกราคม 2560 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29