เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52920204 นางสาวเดือนเพ็ญ ทองพูล- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
2 52920206 นางนุชจิรา ศรีขจรเกียรติ- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
3 52920208 นางสาวปราณี ภู่ให้ผล- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
4 52920211 นางสาวสุกัญญา ก้อมอ่อน- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
5 52920212 นางสาวสุนิษา เข็มทอง- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
6 52920706 นางอำไพ อภิสุนทรางกูร- 19 สิงหาคม 2559 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29