เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101002 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55920283 นางกันธิมา หาญตา- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
2 55920284 นางสาวกิตติมา มุสิกวัด- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
3 55920291 นางพาภรณ์ เยาว์วัฒนานุกุล- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
4 55920292 นางพิมพ์ฉวี เตชะภัทร- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
5 55920299 นางสาวสุดารัตน์ ทับทิม- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29