เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาเอก เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร5001001 : พยาบาลศาสตร์ (Inter) - ป.เอก ปี 48
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52810012 นางสาวจิดาภา ผูกพันธ์- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
2 53810197 นางจิราวรรณ กล่อมเมฆ- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
3 53810198 นางชรริน ขวัญเนตร- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
4 53810009 นางปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
5 52810084 นางรัศมี ศรีนนท์- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
6 52810013 นางสาวสุจิตรา อู่รัตนมณี- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29