เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001256 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Adult Nursing Pathway ปรับปรุง 55 - ป.โทเต็มเวลา แผน ก
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 56910110 MRS.SANGAY WANGMO- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
2 56910109 Ms.NGUYEN THI THUY TRANG- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
3 56910322 MR.MAI BA HAI- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
4 56910102 MR.HEM KUMAR NEPAL- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
5 56910101 MRS.HA THI THUY- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
6 56910327 MR.DAO TRONG QUAN- 17 สิงหาคม 2558 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29