เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาเอก เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร5001004 : พยาบาลศาสตร์ - ป.เอก ปี 48
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 51810554 นางกรรณภา ไชยประสิทธิ์- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
2 51810141 นางณิชกานต์ ทรงไทย- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
3 51810561 นางสาวธัญญมล สุริยานิมิตรสุข- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
4 51810158 นาวาโทหญิงพุทธชาด เจริญสิริวิไล- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
5 51810172 นาวาตรีหญิงสุปราณี พลธนะ- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29