เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101087 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์ เหมาจ่าย ปี 49
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54920232 นางกมลศรี ไชยนาเมือง- 22 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติ
2 54920234 นางสาวแคทริยา ศรีอุดม- 22 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติ
3 54920244 นางประนมพร สนั่นเอื้อ- 22 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติ
4 54920247 นางมาลีพร เอี่ยมวิจารณ์- 22 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติ
5 54920249 นางสาวเลยณภา โคตรแสนเมือง- 22 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติ
6 54920257 นางสุภจิตร ตรีกุล- 22 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติ
7 54920259 นางสุวิมล แสงเรือง- 22 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติ
8 54920261 นางอัญชลี ชีวะประเสริฐ- 22 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29