เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101011 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52010100 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ลาดลืม- 15 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติ
2 52010217 นางสาวณัฐธิรฎา บุญโรย- 15 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติ
3 53010249 นางสาวพรทิพย์ สุริสาง- 15 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติ
4 52010047 นางสาวพลอยไพลิน กาญจนเตมีย์- 15 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติ
5 52010218 นางสาวเพ็ญพักตร์ โตสวัสดิ์- 15 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติ
6 52010055 นางสาวมัณฑนา จำนงสิริศักดิ์- 15 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติ
7 51013163 นางสาวสิริพร ตะมลภาพอันดับ 2 15 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29