เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 51924060 นางญาตา แก่นเผือก- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
2 49920781 นางเปรมจิตร์ ตันบุญยืน- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
3 51924176 นางวนิดา นาคศิลา- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
4 51920154 นางสาววรนุช วงษ์จำนงค์- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
5 51920215 นางสมควร เฟ้นดี้- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
6 50920681 นางสาวสมอาด อุ่นไชย- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29