เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101083 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 50920797 นางณัฐิดา บุญมี- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
2 49923898 นางสาวทิพากร วิบูลย์ศักดิ์- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
3 49920859 นางพัชรินทร์ แก้วรัตน์- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
4 50923705 นางสาวร่มเกล้า กิจเจริญไชย- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
5 50920766 นางรัชดาภรณ์ ไผ่จันทร์- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
6 52920247 นางสาววลี กิตติรักษ์ปัญญา- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
7 51924329 นางสาวแววดาว ศรีสิทธิ์- 14 มิถุนายน 2556 อนุมัติ
8 50928894 นางสาวศิราณี โพธิ์ศรี- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
9 51924350 นายสาธร หมื่นสกุล- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
10 52920249 นางสาวสุขฤทัย ฉิมชาติ- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
11 52920034 นางโสภา หมู่ศิริ- 12 กรกฎาคม 2556 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29