เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101011 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 51011906 นางสาวกชกร มาลาศรี- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
2 51011913 นางสาวกนิษฐากาญจน์ สุขเหลืองอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
3 51012712 นางสาวกมลทิพย์ รุจนสกุล- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
4 51011920 นางสาวกรพรรณ นิระทัยอันดับ 1 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
5 51011937 นางสาวกรรณิการ์ ชาญศรี- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
6 51011944 นางสาวกฤตยา สุมลตรีอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
7 51010756 นางสาวกฤษณา จำสัตย์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
8 50011174 นางสาวเกษมณี กำเนิดคช- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
9 51011951 นางสาวขวัญฤดี พิมพ์แพทย์อันดับ 1 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
10 51010053 นางสาวเขมณัฏฐ์ เกิดสุข- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
11 51012729 นางสาวจรรยา เขื่อนงูเหลือม- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
12 51011968 นางสาวจันทร์จรัส ประจงสีละวัฒน์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
13 51010770 นางสาวจันทิมา แซ่ตั้ง- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
14 51011975 นางสาวจามจุรี เวียงนาคอันดับ 1 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
15 51010077 นางสาวจิราภรณ์ ยวงกระโทกอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
16 51012736 นางสาวจีราภรณ์ จรรยา- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
17 51011999 นางสาวจุฑามาศ มุนตรีบุตร- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
18 51012002 นางสาวจุฑารัตน์ พัสดร- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
19 51012743 นางสาวเจนจิรา เสาะสืบงาม- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
20 51012750 นางสาวฉัตรวิมล อ่างสมบุญ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
21 51010787 นางสาวชนิกานต์ ยุทธวิชัยอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
22 51010107 นางสาวชไมพร เกิดแก้วอันดับ 1 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
23 51012767 นางสาวชไมพร ขจร- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
24 51010114 นางสาวชรียา สิอิ้นอันดับ 1 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
25 51010121 นางสาวชวนชม ห้วยศิลาอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
26 51013023 นางสาวชิดชนก เสียงสังข์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
27 51012019 นางสาวโชติรส บริบูรณ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
28 51012774 นางสาวซัลวานี แวหะยี- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
29 51012026 นางสาวญาณิศา อาจวาริน- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
30 51011012 นางสาวฐาวิตรี ศรีศิริอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
31 51010145 นางสาวณัฏฐพัชร กุลบุตร- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
32 51012040 นางสาวณัฐกานต์ แก้วอินทรอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
33 51012781 นางสาวณัฐชยา รสหอม- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
34 51012057 นางสาวณัฐวดี พลหาญ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
35 51011050 นางสาวดลยา ศรีวิลาศ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
36 51010169 นางสาวดวงดาว เสงี่ยมวงษ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
37 51012064 นางสาวดวงหทัยกมล เงาศรีอันดับ 1 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
38 51010176 นางสาวเตือนใจ เกตุแก้วอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
39 51012071 นางสาวทัศนีย์ เกาะลอยอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
40 51010190 นางสาวธนาภรณ์ ศรีวนิชอันดับ 1 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
41 51012088 นางสาวธัญญาพร สุตโทอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
42 51010206 นางสาวธัญญารัตน์ ควรสงวน- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
43 51012798 นางสาวธัญนาฎ น้อยจินดา- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
44 51012095 นางสาวธัญรส วายวิก- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
45 51010213 นางสาวธาวินี เจริญศิลป์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
46 51010244 นางสาวธีราพร เก่งพิทักษ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
47 51012101 นางสาวนงค์นุช บัวทองอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
48 51012118 นางสาวนทสรวง พินพาทร์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
49 51012125 นางสาวนนธิชา อยู่เป็นสุข- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
50 50011402 นางสาวนฤมล ริยะเทน- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
51 50011419 นางสาวนวรัตน์ ภูผา- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
52 51012804 นางสาวนวรัตน์ ทอนไชย- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
53 51010817 นางสาวนันทพร บุญประสพ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
54 51010268 นางสาวนันทิยา สมนึก- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
55 51010275 นางสาวนัยเนตร ประชุมมาศอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
56 51012811 นางสาวนิธิดา ปะจิตตังโข- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
57 51012132 นางสาวนิรมล รัทโล- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
58 50011488 นางสาวเบญจมาศ คงสมบัติ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
59 51010299 นางสาวป.เกวลี ทองเฝือ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
60 51010305 นางสาวปนัดดา แน่นอุดรอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
61 51010312 นางสาวประณาลี ประสมโภชน์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
62 51010329 นางสาวประภาวรรณ ผสมทาอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
63 51012149 นางสาวปริยานุช กุมาระ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
64 51010350 นางสาวปัทม์พร แสวงทรัพย์อันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
65 51010855 นางสาวปานแก้ว ตันติรัตนกุลชัย- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
66 51012156 นางสาวปาริกา ไตรยวงศ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
67 51012163 นางสาวปิยะวรรณ วงภักดี- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
68 51012828 นางสาวปิยาทิพย์ วัฒนสุนทร- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
69 51010480 นางสาวปุณรภา ตระกูลไพศาลอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
70 51012170 นางสาวเปรมฤทัย วงศ์วิจิตรอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
71 51012187 นางสาวผกามาศ มหันตกาสีอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
72 51012194 นางสาวผกามาศ สิทธิตาอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
73 51012200 นางสาวผ่องศรี คุณารักษ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
74 51010862 นางสาวพนิดา แสงกัน- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
75 51012842 นางสาวพรพรรณ สวดสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
76 51011029 นางสาวพรรนิภา ต้นน้อย- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
77 51010398 นางสาวพรสุดา จันทร์เกตุอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
78 51012217 นางสาวพริ้มพราย สุขคล้าย- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
79 51012859 นางสาวพลอย คุมพล- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
80 51012231 นางสาวพัชรินทร์ ลาสนาม- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
81 51012248 นางสาวพัชรินทร์ หินเทาว์อันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
82 51012255 นางสาวพัทธ์ธีรา ทรัพย์โชติธนดลอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
83 51012835 นางสาวพัทธนันท์ โตไกรลักษณ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
84 51012262 นางสาวพานทอง บุญประคมอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
85 51012279 นางสาวพิมลพรรณ ดอกเข็ม- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
86 51012286 นางสาวพิราวรรณ ปัดภัยอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
87 51012866 นางสาวพิศมัย เทาศิริ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
88 51010893 นางสาวพุทธชาติ วิสุทธิแพทย์อันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
89 51012873 นางสาวเพชรวลี เพ็ชรวัฒนา- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
90 51012880 นางสาวเพชราภรณ์ คงน้อยอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
91 51012897 นางสาวแพรวพรรณ แก้วกล้า- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
92 51011067 นางสาวแพรววรินทร์ ศรีเสาวคนธร- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
93 51012293 นางสาวภคินี อ่อนน้ำคำ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
94 51012309 นางสาวมธุริน ราชวงษ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
95 51012903 นางสาวมนชยา อภิรักษ์ตระกูล- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
96 51012316 นางสาวมนทกานติ์ อุเต็น- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
97 51012323 นางสาวมนันยา อินทะยะ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
98 51012330 นางสาวมัญชุกร เกิดไทย- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
99 51012927 นางสาวมาลินี ใจเรือง- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
100 51012347 นางสาวเมธวี ไสยโสภณ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
101 51012354 นางสาวเมย์วดี สุเมธรัตน์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
102 50012475 นายยรรยงค์ มณีวงษ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
103 51012378 นางสาวยุวดี ทำมาอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
104 51012361 นางสาวยุวดี โคตรชมภู- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
105 51011036 นางสาวรจนาพร จิตสม- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
106 51012385 นางสาวรัชฎา ธรรมสาโรช- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
107 51012392 นางสาวรัชดาวัลย์ ตีทองอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
108 51012408 นางสาวรัตนา ชูรัตน์อันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
109 51010435 นางสาวรัตนาภรณ์ อ่อนตำนิ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
110 50010313 นางสาวรุ่งนภา เกตุทอง- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
111 51012934 นางสาวลลิตา กวีพิชชาพัชร- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
112 51011074 นางสาวลีลาวดี ปรุงวนิชกิจ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
113 51012439 นางสาววรรณพิศุทธิ์ มาชัยภูมิ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
114 51010923 นางสาววรลักษณ์ พุ่มเจริญ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
115 51010473 นางสาววราภรณ์ เสนีย์ศรีสกุล- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
116 51010459 นางสาววราภรณ์ ม่วงน่วม- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
117 51010497 นางสาววัลนภา เชื้อวงค์อันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
118 51012446 นางสาววารุณี พรมทวีอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
119 51012453 นางสาววิชุดา ชื่นชม- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
120 51012941 นางสาววิภาพร เสริมทรัพย์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
121 51012460 นางสาววิภารัตน์ สหัสสา- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
122 51012958 นางสาววิภาวรรณ สุภะกรรม- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
123 51010503 นางสาววิรัญณี เพไรอันดับ 1 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
124 51012477 นางสาววิไลลักษณ์ ศิริสำราญอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
125 50011860 นางสาววิษา หมู่แสนกอ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
126 51012484 นางสาวศรัญญา บุญศิริ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
127 51012491 นางสาวศาสตรี ยาทา- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
128 51012507 นางสาวศิรินันท์ ศิริเวช- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
129 51012965 นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิธรรม- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
130 51012972 นางสาวศิริลักษณ์ ทองทรัพย์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
131 51010343 นางสาวสมัชฌญา รัตนตรัย- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
132 51012996 นางสาวสลิษา นามประเจียน- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
133 51012514 นางสาวสาคร บุตะเคียนอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
134 51012521 นางสาวสายบัว พันชนะอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
135 51013009 นางสาวสาวิตรี อุตสาหะ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
136 51013016 นางสาวสิริกร เลิศศิริวรกุล- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
137 51012545 นางสาวสิริลักษณ์ รัตนะ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
138 51012552 นางสาวสุชาดา พุ่มจันทร์อันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
139 51013030 นางสาวสุดารัตน์ นิลพรัตน์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
140 51013047 นางสาวสุธินีย์ ทนงกิจ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
141 51012569 นางสาวสุนันทา เทวาพิทักษ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
142 51012576 นางสาวสุนิศา โภคสมบัติ- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
143 51010572 นางสาวสุพรรษา อ่อนจันทร์อันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
144 51010565 นางสาวสุพรรษา ชุ่มปาน- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
145 51012583 นางสาวสุพัชญา เสริมศรี- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
146 51012590 นางสาวสุภัทรา พิมสาร- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
147 51013061 นางสาวสุภัสรา แสวงผล- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
148 51012606 นางสาวสุภาภรณ์ ระดาทองอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
149 51010602 นางสาวสุมาลี เจริญสุทธิสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
150 51012613 นายสุริยา กลิ่นบัว- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
151 51013078 นางสาวสุรีพร ทองเหลื่อม- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
152 51013085 นางสาวสุวรรณี บุญมาก- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
153 51010633 นางสาวเสาวภาคย์ ศรีชมภูอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
154 51010640 นางสาวโสภิตา พูลทรัพย์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
155 51010657 นายไสว บุญสอน- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
156 51012620 นางสาวหทัยกาญจน์ เทพบุรี- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
157 51010664 นายอธิศักดิ์ จันทา- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
158 51013092 นางสาวอนุสรา สมบูรณ์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
159 51012637 นางสาวอภิญญา อุ่นโนนเขวา- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
160 51012644 นางสาวอรนุช บุญบุตรท้าวอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
161 51012651 นางสาวอรพรรณ ใหญ่กลางอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
162 51013108 นางสาวอรวรรณ เกษวิทย์- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
163 51010701 นางสาวอรุณี โคกกระชาย- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
164 51010978 นางสาวอัจฉรา กลิ่นหอม- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
165 51012682 นางสาวอัจฉรา สุรันนา- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
166 51010718 นางสาวอัญชนา ยอดศรีทอง- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
167 51010985 นางสาวอัญชัน ชูกลิ่น- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
168 51013122 นางสาวอัญชุลีกรณ์ มาณะสร้าง- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
169 51010725 นางสาวอารียา จารุวร- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
170 50012454 นางสาวอารีวรรณ ศรีคำ- 15 พฤษภาคม 2555 อนุมัติ
171 51011081 นางสาวอิงอารี เกิดบุญส่ง- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
172 51010732 นางสาวอิทธิพร ภูมิสถานอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
173 51012699 นางสาวอินทิรา บุรินทร์อันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
174 51010749 นางสาวอุทุมพร คุนมากอันดับ 2 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
175 51011005 นางสาวอุไรวรรณ ทองอร่าม- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ
176 51013139 นางสาวเอริน แอบผักแว่น- 15 มีนาคม 2555 อนุมัติ




  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29