เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 50923637 นายปรีชา สร้อยสน- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
2 50920612 นางสาวปวิตรา สุทธิธรรม- 26 พฤษภาคม 2554 อนุมัติ
3 51920246 นางสุรีพร แสงสุวรรณ- 29 มิถุนายน 2554 อนุมัติ
4 51924213 นางสุรีย์ สร้อยทอง- 5 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29