เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101156 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52920711 นางนันทพร ศรีเมฆารัตน์- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
2 52920713 นางสาวนิลวรรณ อุ่นคำ- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
3 52920714 นางพรพนา พัวรักษา- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
4 52920720 นางสาวรุ่งนภา ดาบพลอ่อน- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
5 52920725 นางสุดาพร นุกูลกิจ- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29