เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101137 : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 46
ปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 47920403 นางกชภัท วงศ์ทองเกื้อ- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
2 48921734 นางสาวนวพร นาวีสาคร- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
3 47922046 เรือโทบุญชอบ ชุ่มอารมณ์- 5 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
4 47925740 นางสาวปราณี ตินพ- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
5 47925715 นางสาวลลดา พลคะชา- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29