เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101085 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 48
ปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 47921797 นางสาวชลีนา ผิวเหลือง- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
2 47921773 นางทับทิม อนันตนิกร- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
3 49920651 นางนภารัตน์ ธัญถิรโสภนากุล- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
4 47921810 นางสาวพัฒนี สมคิด- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29