เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001088 : การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว - ป.โท (แผน ก.) ปี 48
ปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 49910201 นางสาวกัญญ์ชลา สาหมุน- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
2 51911169 นางสาวนงเยาว์ ใบยา- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
3 50910910 นางนิลุบล วินิจสร- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
4 49912461 นางสาววัชรินทร์ กระแสสัตย์- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
5 50910815 นางสาวเอกกมล สำลีรัตน์- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29