เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) - ป.โท (แผน ก) ปี 49
ปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 51910049 นาวาตรีหญิงกษริน โพธิ์งาม- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
2 51911145 นาวาตรีหญิงชลธิชา โอสถประสพ- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
3 50910071 นางสาวปริยา มาตาพิทักษ์- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
4 51910063 นางสาวเอื้อมพร จันทร์หอม- 14 กรกฎาคม 2554 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29