เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101101 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2551
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 47011238 นางสาวแก้วกัลยาณี ปินะถา- 19 มิถุนายน 2551 อนุมัติ
2 47010750 นางสาวจุฑามาศ โพธิ์สุวรรณ์- 19 มิถุนายน 2551 อนุมัติ
3 47010774 นางสาวชิดชนก นารถสิงห์- 19 มิถุนายน 2551 อนุมัติ
4 47010828 นางสาวนันทิยา โทวะดีอันดับ 1 19 มิถุนายน 2551 อนุมัติ
5 47011184 นางสาวพรนภา โภคา- 19 มิถุนายน 2551 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29