เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001082 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 49
ปีการศึกษา 2549
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 45911516 นางสาวกฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา- 14 กรกฎาคม 2549 อนุมัติ
2 45911527 นางสาวกิ่งดาว การะเกต- 14 กรกฎาคม 2549 อนุมัติ
3 45911549 นางสาวบุศกร กลิ่นอวล- 14 กรกฎาคม 2549 อนุมัติ
4 44910266 นางสาวสุพรรณี เปี้ยวนาลาว- 3 กรกฎาคม 2549 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29