เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101101 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2548
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 45010026 นางสาวกนกรัตน์ ทองอ่อน- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
2 45010037 นางสาวกนกวรรณ แสงภู- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
3 45011436 นางสาวกนกวรรณ ม้าชัย- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
4 45010048 นางสาวกมลา ทองสยามอันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
5 45010060 นางสาวกาญจนา ภูมิคำ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
6 45010059 นางสาวกาญจนา กำลาง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
7 45010129 นางสาวเกศรา เกตุมาลา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
8 45011444 นางสาวขวัญตา วรพันธุ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
9 45011452 นางสาวขวัญนภา ธาตุจันทร์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
10 45011460 นางสาวครองสิริ เพิ่มศรี- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
11 45011478 นางสาวคัทลียา สาริกา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
12 45012147 นางสาวจิณัฐตา ศรีสวัสดิ์มหาวงค์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
13 45011494 นางสาวจิรานุช สมันรัมย์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
14 45010200 นางสาวจุฑางาม ไชยเจริญอันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
15 45011507 นางสาวจุฑามาศ ทองมา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
16 45010255 นางสาวฉวีวรรณ บุญมี- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
17 45010244 นางสาวฉวีวรรณ จันทร์นิเวศน์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
18 45010277 นางสาวฉันทนา แก่นทองแดง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
19 45011517 นางสาวชนินันท์ พุกกะมาน- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
20 45010299 นางสาวชลลดา อุดมทรัพย์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
21 45011525 นางสาวชลาลัย ชิณณะวิโรจน์ไพศาล- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
22 45012115 นางสาวชวนชม พันธุจินะ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
23 45010314 นางสาวชารินี ศิริธรรม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
24 45011533 นางสาวชุติกาญจน์ แผ่นผา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
25 45010990 นางสาวชุติกานต์ เดชพิทักษ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
26 45010325 นางสาวชุติพร หวานเสนาะอันดับ 1 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
27 45011541 นางสาวฐิติมา ศิลา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
28 45011557 นายณัฐพงศ์ อ่วมทอง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
29 45010369 นางสาวดวงจันทร์ โชติมณี- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
30 45011567 นางสาวดวงใจ วิจิตรเจริญ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
31 45010417 นางสาวเตือนใจ ดวงจำปา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
32 45011583 นางสาวทัศนันท์ มีภักดิ์สม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
33 45010439 นางสาวทิชากร ธรรมดา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
34 45010440 นางสาวทิพวรรณ ศรีประสิทธิ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
35 45011591 นางสาวทิพวรรณ มณีวรรณ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
36 45010451 นางสาวเทพอักษร สุวรรณวงค์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
37 45010509 นางสาวนริศรา โปร่งทอง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
38 45011606 นางสาวนริสา ยำยวน- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
39 45010510 นางสาวนันท์นิชา สุขมาก- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
40 45010521 นางสาวนันทิยา แดงสำราญ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
41 45011614 นางสาวนาฏยา บุบผารัตน์- 20 เมษายน 2549 อนุมัติ
42 45011622 นางสาวนิตยา ประการแก้ว- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
43 45010576 นางสาวบัวไลย์ พรหมจรรย์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
44 45010587 นางสาวบุญนำ ชุมพลอันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
45 45011102 นายบูรพา หล่าจันดี- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
46 45011648 นางสาวเบญจมาส ครองสุข- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
47 45011656 นางสาวเบญจวรรณ บุญส่ง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
48 45010613 นางสาวเบญจวรรณ สมสัตย์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
49 45010624 นางสาวประภาพร ยศไกร- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
50 45010668 นางสาวปัทมา หร่ายเจริญ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
51 45010679 นางสาวปัทมาภรณ์ ทองไสว- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
52 45010680 นางสาวปาริชาติ พุทธชาติ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
53 45011680 นางสาวปาลีรัตน์ ชูชัย- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
54 45010705 นางสาวปิยาณี รอดบำรุง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
55 45011698 นางสาวเปรมจิตร สว่างเมือง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
56 45010727 นางสาวพนิตา เพ็งลาภ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
57 45010749 นางสาวพัชรินทร์ สุขครัน- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
58 45011703 นางสาวพัชรินทร์ โหรี- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
59 45010750 นางสาวพิมพ์ใจ ชูชื่น- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
60 45010761 นางสาวพิลัยวรรณ เที่ยงเจริญ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
61 45010783 นางสาวเพ็ญณี สีขุนทดอันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
62 45010794 นางสาวเพ็ญศิริ ทองศาสตรา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
63 45011737 นางสาวไพรจิตร สุทธิ์วิเศษ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
64 45012123 นางสาวไพลิน หมาดบำรุง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
65 45011745 นายภูวรินทร์ วีรอนันตมิตร- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
66 45011761 นางสาวมยุรา อุ่นอินทร์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
67 45010819 นางสาวมลทิรา ใยแก้ว- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
68 45011777 นางสาวมะลิ ทวีธรรม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
69 45010820 นางสาวมะลิวรรณ สายสร้อย- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
70 45011787 นางสาวมัลลิกา กานทองดี- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
71 45010831 นางสาวมาริษา ตองอ่อน- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
72 45011800 นางสาวยุวดี เดชพละ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
73 45010842 นางสาวรพีพรรณ เนาว์ประดิษฐ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
74 45010853 นางสาวรสสุคนธ์ พงษ์หัสบรรณ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
75 45011826 นางสาวรัญจวน ขวัญมา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
76 45011834 นางสาวรัตนา สังคนันท์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
77 45011842 นางสาวรัตนา อ้อยผดุง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
78 45010897 นางสาวรุ้งนภา ศรีสังข์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
79 45010901 นางสาวรุ้งอรุณ อิ่มตะคุ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
80 45010912 นางสาวลักษณา เกาะลอยอันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
81 45010934 นางสาวลัดดาวรรณ์ กันแก้วอันดับ 1 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
82 45011868 นางสาวลำไพ บุญแสน- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
83 45010945 นางสาววนิดา ออมศิริอันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
84 45011884 นางสาววนิดา เมฆมล- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
85 45010956 นางสาววรรษมน บุตรเนตร- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
86 45010978 นางสาววรารัตน์ สายชม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
87 45011907 นางสาววัลลดา ทองดวง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
88 45010989 นางสาววิจิตรา จันทร์สม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
89 45011915 นางสาววิละมล งาผักแว่น- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
90 45011021 นางสาววีระวรรณ คุณา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
91 45011054 นางสาวศิริพร กิ่งไพบูลย์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
92 45011957 นางสาวศุภลักษณ์ เสมอใจ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
93 45011076 นางสาวสมฤดี ศานติเธียร- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
94 45012131 นางสาวสยุมพร มาณะสร้าง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
95 45011124 นางสาวสาวิณี สองครอันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
96 45011179 นางสาวสิริวิมล กิจชลอันดับ 1 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
97 45011191 นางสาวสุชาดา สิอิ้น- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
98 45011973 นางสาวสุธาสินี ลีหล้าน้อย- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
99 45011981 นางสาวสุปราณี กาพย์แก้ว- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
100 45011227 นายสุพจน์ แตงเม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
101 45011990 นางสาวสุพัตรา พรมสวย- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
102 45012000 นางสาวสุมิตรา ถิตย์รัศมี- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
103 45012018 นายสุรชัย บุญประคม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
104 45011250 นางสาวสุรัสวดี คำบาง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
105 45011261 นางสาวสุวรรณี รังกลิ่น- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
106 45011272 นางสาวสุวิชา พรมเกตุ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
107 45011319 นางสาวหทัยกาญจน์ แก้วทองอันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
108 45011331 นางสาวอนงค์นาฏ เพ็ญโฉม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
109 45012026 นางสาวอภิสมัย สุดสาครอันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
110 45011342 นางสาวอมรรัตน์ นพฤทธิ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
111 45012034 นางสาวอมรรัตน์ สอนบุญชู- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
112 45011353 นางสาวอรนิตย์ สิทธิพรหม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
113 45012042 นางสาวอริสา รัตนเพชร- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
114 45012050 นางสาวอ้อมใจ คุ้ยมอญ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
115 45012068 นางสาวอัจฉราภรณ์ เศษสุวรรณ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
116 45012076 นางสาวอัญชลี สุวรรณ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
117 45011386 นางสาวอัญชลี รัตตะอันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
118 45011401 นางสาวอารยา หมัดรอ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
119 45012084 นางสาวอำพาภรณ์ สีหานาม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
120 45012092 นางสาวอุไร ลาลำโกน- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
121 45012107 นายเอกชัย เลิศล้ำ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29