เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001082 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 49
ปีการศึกษา 2548
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 42910172 นางสาวเกศกัญญา จิรัตถิติกุล- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
2 44910196 นางสาวบุศรินทร์ ประกอบธรรม- 19 พฤษภาคม 2548 อนุมัติ
3 44910233 นางสาวเรณู อินทร์ตา- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
4 45911583 นางสาวสมจิตร์ วงศ์บรรเจิดแสง- 15 กรกฎาคม 2548 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29