เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101001 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2541 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2546
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 43010024 นางสาวกนกอร พรหมเกิดทอง- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
2 43010035 นางสาวกรศิริ สร้อยสูงเนินอันดับ 2 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
3 43010091 นางสาวกัญญารัตน์ แสวงผล- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
4 43010105 นางสาวกัญญาวีร์ พิพัฒน์- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
5 43010116 นางสาวกัลยา เกียรติสถิตกุล- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
6 43010138 นางสาวกาญจนา สุขศรี- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
7 43010149 นางสาวกุนทินี วงศ์อยู่- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
8 43011465 นางสาวเกศมณี วิงวร- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
9 43010150 นางสาวเกศินี วังกลาง- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
10 43011476 นางสาวคลีพัตรา ไชยศรี- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
11 43010161 นางสาวจรรยา ทองเล็ก- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
12 43010172 นางสาวจรูญรัตน์ ลิยงค์- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
13 43011487 นางสาวจิตราภรณ์ ขันคำ- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
14 43010183 นางสาวจิราพร เพิ่มพูน- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
15 43011498 นางสาวชฎาพร นันตาอันดับ 2 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
16 43010231 นางสาวชลาวัลย์ กองเพิ่มพูล- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
17 43010242 นางสาวชวนพิศ นิสะโสกะ- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
18 43010253 นางสาวช่อทิพย์ วิสุทธิ- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
19 43010264 นางสาวชัชวรรณ นิสสัยมั่น- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
20 43011502 นายชาญยุทธ์ จันทิมา- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
21 43010286 นางสาวญาดา โพคะรัตน์ศิริอันดับ 2 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
22 43010297 นางสาวญาระณี สุริวงศ์- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
23 43010312 นางสาวณัฐกานต์ เถียรทิน- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
24 43010323 นางสาวณัฐนิชา ทองอ่วม- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
25 43010334 นางสาวดรุณี งามลักษณ์- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
26 43011513 นางสาวดรุณี ศรียัง- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
27 43010345 นางสาวดวงตา วงศ์สินธุ์- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
28 43010356 นางสาวดวงทรัพย์ วรรณประเวศอันดับ 2 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
29 43010389 นางสาวดุจดาว ทรงสถิตย์อันดับ 2 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
30 43010390 นางสาวเดือนเพ็ญ ทองพูลอันดับ 2 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
31 43010415 นางสาวทัศนีย์ การุณ- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
32 43010471 นางสาวทินสิรี กิจพิบูลย์อันดับ 2 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
33 43010426 นางสาวทิพวรรณ จินดา- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
34 43010448 นางสาวทิพวัลย์ แช่มวัชระกุล- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
35 43012046 นางสาวนงเยาว์ เมืองวงค์- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
36 43010493 นางสาวนพรัตน์ เที่ยงคำดีอันดับ 2 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
37 43010518 นางสาวนริศรา หาญเหี้ยม- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
38 43011535 นางสาวนริศรา น้อยมี- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
39 43010529 นางสาวนฤมล เทียมสมชาติ- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
40 43011546 นางสาวนฤมล สุภาสอน- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
41 43010530 นางสาวนันทนา หอมสุข- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
42 43011557 นางสาวนันทนา สาระจันทร์- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
43 43011568 นางสาวนัสชนก พยุงเกษม- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
44 43011579 นางสาวนิตยา วาพันสุ- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
45 43010585 นางสาวนุชนารถ สุขใส- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
46 43011580 นางสาวเนาวรัตน์ บุไธสง- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
47 43010600 นางสาวบุศรา ฝายสำโรง- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
48 43010622 นางสาวบุษรินทร์ กฤษณะปราณีต- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
49 43010644 นางสาวประเทืองพร วงค์กาญจนะ- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
50 43010404 นางสาวปวันรัตน์ สินทรอันดับ 1 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
51 43011616 นางสาวปวีณา กระทู้- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
52 43010688 นางสาวปวีณา มกรทัต- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
53 43011627 นางสาวปิยนา ทองออนอันดับ 2 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
54 43010703 นางสาวเปรมฤดี ปิยะวงค์- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
55 43011638 นางสาวพจรินทร์ หงสาพันธ์- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
56 43011649 นางสาวพรเพ็ญ แจ้งสิน- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
57 43010725 นางสาวพัชระ โยธี- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
58 43011661 นางสาวพิทยา แจ่มศักดิ์อันดับ 2 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
59 43010758 นางสาวพิมพ์สาย ศรีคำดี- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
60 43011683 นางสาวเพิ่มพูล บุญมี- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
61 43010770 นางสาวมยุรี ซ้ำคำ- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
62 43011694 นางสาวมาณิกา อยู่สำราญ- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
63 43010806 นายยุทธพงษ์ ยงยันต์- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
64 43011708 นางสาวยุวดี จิตรปรีดา- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
65 43010817 นางสาวรวีวรรณ คีรีแลงอันดับ 2 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
66 43010828 นางสาวรสริน ภูมินิวาส- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
67 43011719 นางสาวระพีพรรณ ริมไธสง- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
68 43011720 นางสาวรัตนา จันทร์กอบทรัพย์อันดับ 2 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
69 43010851 นางสาวราตรี แซ่เอา- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
70 43010873 นางสาวรุ้งเพชร ภาคธรรมอันดับ 1 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
71 43010884 นางสาวลดาวัลย์ วงษ์สง่า- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
72 43011731 นางสาวละอองดาว กลีบกลาง- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
73 43010895 นางสาวลัดดาวัลย์ ดวงแสง- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
74 43011742 นางสาวลาวัลย์ ฤาเดช- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
75 43010909 นางสาวลำพวน กำเหนิดบุญ- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
76 43010910 นางสาววดี เหลืองอ่อน- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
77 43010921 นางสาววรรณนิภา แสงยะรักษ์อันดับ 2 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
78 43011753 นางสาววรรณวิสา วิเชียรประเสริฐ- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
79 43011764 นางสาววรรวิษา สำราญเนตร- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
80 43011775 นางสาววัชรี พลสนอง- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
81 43010954 นางสาววันทนา นาเจริญ- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
82 43011786 นางสาววันเพ็ญ อันโน- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
83 43012057 นางสาววาสนา แตงอ่อน- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
84 43011797 นางสาววาสิฐี ประแกกัน- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
85 43010998 นางสาววิมล สงคราม- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
86 43011812 นางสาววิไล ศรีมุก- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
87 43011823 นางสาววิไลพร แพงหนู- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
88 43011007 นางสาววิไลลักษณ์ กำไร- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
89 43011018 นางสาววิไลลักษณ์ ขันเชื้ออันดับ 1 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
90 43011834 นางสาววีนัส ศรีโสภา- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
91 43011030 นางสาวศกุนตลา สิงห์โสภา- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
92 43011845 นางสาวศรีสวรินทร์ สินชัย- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
93 43011052 นางสาวศศิธร ฌานปัตร- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
94 43011063 นางสาวศศิประภา หลีเกษม- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
95 43011074 นางสาวศศิเพ็ญ นวลนิ่ม- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
96 43011856 นางสาวศิรประภา ภูผานี- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
97 43011867 นางสาวศุภลักษณ์ กายขุนทด- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
98 43011122 นางสาวสมบัติ วงษ์ศรี- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
99 43011878 นางสาวสมอาด อุ่นไชย- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
100 43011889 นางสาวสายภิณ จันธง- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
101 43011133 นางสาวสาวิตรี ประทุมหวลอันดับ 1 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
102 43011144 นางสาวสุกัญญา ละมาต- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
103 43011155 นางสาวสุจิต รักษ์สัจอันดับ 2 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
104 43011915 นางสาวสุจิรา น้อยเปลี่ยน- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
105 43011166 นางสาวสุชิน รอดทับอันดับ 2 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
106 43011926 นางสาวสุฐินีย์ รอดลันดา- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
107 43011188 นางสาวสุนิตรา หนองแพล- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
108 43011199 นางสาวสุนิษา เข็มทอง- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
109 43011203 นางสาวสุนีย์ วรวงษ์อันดับ 1 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
110 43011214 นางสาวสุปราณี โปธาตุ- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
111 43011937 นางสาวสุพรรษา สุขเกษม- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
112 43011225 นางสาวสุพรรษา จันทรแพ- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
113 43011247 นางสาวสุรินทร์ ตู้สูงเนิน- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
114 43011960 นางสาวสุรีรัตน์ สีคำมื้อ- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
115 43011258 นางสาวสุรีรัตน์ พัทธเสมา- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
116 43011269 นางสาวสุรีรัตน์ สังข์ทอง- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
117 43012068 นางสาวสุรีวัลย์ ประเสริฐศรี- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
118 43011971 นางสาวเสาวณีย์ ธรรมเสนา- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
119 43011270 นางสาวเสาวนีย์ เตชะฐิติกุลอันดับ 2 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
120 43011281 นางสาวอมรรัตน์ วัชรประทีป- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
121 43011292 นางสาวอมรวรรณ สวัสดีนาอันดับ 2 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
122 43011306 นางสาวอมรา พวงลำเจียก- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
123 43011317 นางสาวอรณภา เกตุมาลัย- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
124 43011339 นางสาวอังคณา ดวงใหญ่- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
125 43011993 นางสาวอัญชลี จันเสน- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
126 43011351 นางสาวอัญชลี สุขวิวัฒนากร- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
127 43011362 นางสาวอัมพรรัตน์ พุทชนะ- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
128 43011384 นายอัษฎางค์พร หมอนวันอันดับ 2 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
129 43011395 นางสาวอาภาพร บู่สุวรรณ- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
130 43011409 นางสาวอุทัยวรรณ เทพสุภาอันดับ 1 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
131 43011410 นางสาวอุบลทิพย์ อุบลสุข- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
132 43012024 นางสาวอุษณีย์ สาวิสิทธิ์- 1 มีนาคม 2547 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29