เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 59000081 นางสาวอาโนมา รักธัญกิจ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
2 59000080 นางสาวอรุณี มาพงษ์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
3 59000079 นางสาวอมิตา พรสงวนทรัพย์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
4 59000078 นางสาวอภิรัตน์ กกก่อเส้ง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
5 59000077 นางสาวอนัญญา มหายนต์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
6 59000076 นางสาวอชิรญา ศรีชมภู- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
7 59000075 นางสาวสุวัชนี โยวะผุย- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
8 59000074 นางสาวสุพรรณี แซ่ก๊วย- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
9 59000073 นางสาวสุธิษา ผาวันดี- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
10 59000072 นางสาวสุทธิวรรณ วันทีอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
11 59000071 นายสุทธิพงษ์ พานทอง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
12 59000070 นางสาวสุชาดา อภัยวงษ์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
13 59000069 นางสาวสาวิน หอม วอน เดอ ลิฟ โวร์ท- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
14 59000068 นางสาวสร้อยสุรีย์ ศุภวิชญานันท์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
15 59000067 นางสาวศุภราภรณ์ สุขเลิศ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
16 59000066 นางสาวศศิธร พัฒนโภครัตนา- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
17 59000065 นางสาวศรีอรุณ ปัดเป่า- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
18 59000064 นางสาววิภาดา ผาสุข- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
19 59000063 นางสาววัฒนพร เม่นคง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
20 59000062 นางสาววรรณฐินี นาคสมพงษ์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
21 59000061 นางสาววนิดา อุ่นใจ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
22 59000060 นางสาวรัตนภรณ์ สุขวานิช- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
23 59000059 นางสาวรัชนีกร โพธิ์งามอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
24 59000058 นางสาวรพีดา นิลสมัคร- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
25 59000057 นางสาวภานุชนาฎ พยุงสด- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
26 59000056 นางสาวพิมพ์พร พึ่งงาม- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
27 59000055 นางสาวพิชานัน อิ่มนาค- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
28 59000054 นางสาวพิชญา ปัสเสนะ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
29 59000053 นางสาวพลอยพรรณ ทับเจริญ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
30 59000052 นางสาวพรรณิภา ฉันทศิริ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
31 59000051 นางสาวพรนภา ดาบลาอำอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
32 59000050 นางสาวพรนภา สันติวิริยธาดา- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
33 59000049 นางสาวพงศ์ผกา เอกวรพงศ์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
34 59000048 นางสาวเปมิกา กุลเกิด- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
35 59000047 นางสาวปาณิสรา กาญจนไพโรจน์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
36 59000046 นางสาวปาจรีย์ ปั้นงาม- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
37 59000045 นางสาวประภา โคติวงศ์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
38 59000044 นายปณิธาน หิรัญราศีกุล- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
39 59000043 นางสาวเบญญพร ดอกลัดดา- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
40 59000042 นางสาวเบญจวรรณ มัติพงษ์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
41 59000041 นางสาวเบญจวรรณ บาลิสี- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
42 59000040 นางสาวบัณฑิตา ผุดผ่อง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
43 59000039 นางสาวนารีนาถ ศรีทองคง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
44 59000038 นางสาวนันทรัตน์ สอนศิริ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
45 59000037 นางสาวธิดารัตน์ นามเสนาะ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
46 59000036 นางสาวธันย์ชนก แซ่ตั้ง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
47 59000035 นายธนภัทร ชัยประสิทธิกุล- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
48 59000034 นางสาวธนพร ประชุมพรชัย- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
49 59000033 นายธนบดี สุวรรณรังค์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
50 59000032 นางสาวเดือนฉาย อ้วนละมัย- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
51 59000031 นางสาวณิชาภา สมบัติภัทรโชค- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
52 59000030 นางสาวณัฐพร พิมพ์โปร่ง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
53 59000029 นางสาวณัฐกานต์ กรงทอง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
54 59000028 นางสาวณัชชา สะอาด- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
55 59000027 นางสาวฑิตฐิตา โรจนานนท์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
56 59000026 นางสาวฐิตา วาณิชสรไกร- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
57 59000025 นางสาวฐานิตา ขอพร- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
58 59000024 นางสาวโชษิตา สมรส- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
59 59000023 นางสาวชื่นนภา แซ่โล้ว- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
60 59000022 นางสาวชมพูนุท สายสุทธิวงษ์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
61 59000021 นางสาวชนิกา เนียมเงิน- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
62 59000020 นางสาวชนากานต์ จิตรหลัง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
63 59000019 นางสาวชนนิกานต์ พรมชัย- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
64 59000018 นางสาวชญานันต์ สุขประเสริฐ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
65 59000017 นางสาวฉวีวรรณ มะกอกเดิม- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
66 59000016 นางสาวจันทกานต์ แจ่มใส- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
67 59000015 นางสาวจอมขวัญ โบราณมูล- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
68 59000014 นางสาวจเร คลังเพ็ชร- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
69 59000013 นางสาวแขนรินทร์ จิรกาวสาน- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
70 59000012 นางสาวเกศศิณี ผดุงศิริกุลชัย- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
71 59000011 นายกิตติชัย คำผาง- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
72 59000010 นางสาวกัณฑิมา หมอยาดี- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
73 59000009 นางสาวกฤติยาภรณ์ จันทร์เกตุ- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
74 59000008 นางสาวกรรณัชชา อาสเสวตร์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
75 59000007 นางสาวกรกช บุญสิทธิ์- 15 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29