เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 58000001 นางสาวกนกกาญจน์ ปี่ทอง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
2 58000002 นางสาวกนกพร อังสุกันโตดม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
3 58000003 นางสาวกนิษฐา นพกาศ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
4 58000004 นายกรภัทร์ ชูชีพ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
5 58000005 นางสาวกรรัตน์ ทองช้อย- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
6 58000006 นางสาวกัณทิมา เทิดประสิทธิกุล- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
7 58000007 นางสาวกานดา สุวรรณ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
8 58000008 นายกิติรัตน์ สุวรส- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
9 58000009 นางสาวเกตุน้ำทิพย์ ธาราวานิชย์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
10 58000010 นางสาวขนิษฐา คำเสียง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
11 58000011 นางสาวจรัญญา อิ่มกำนัน- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
12 58000012 นางสาวจริญญา ใหม่งาม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
13 58000013 นางสาวจันทร์จิรา ตันติวงษ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
14 58000014 นางสาวจันทร์จิรา สมคำ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
15 58000015 นางสาวจันทรา เพชรโอภาส- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
16 58000016 นางสาวจำปาทิพย์ เกตุสุวรรณ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
17 58000017 นางสาวจิราพร รักษ์วงศ์สิริ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
18 58000018 นางสาวจิราภรณ์ บัวจร- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
19 58000019 นางสาวจุฑาทิพย์ คำอุดม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
20 58000020 นางสาวจุฑาภรณ์ พลน้อยอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
21 58000021 นางสาวจุฬารัตน์ ทอทัน- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
22 58000022 นางสาวเจตสุดา โพธิ์รุ่ง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
23 58000023 นางสาวชฎาพร พลาเกตุ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
24 58000024 นางสาวชนิศรา แซ่มู่อันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
25 58000025 นายชยณัฐ แสนสีอ่อน- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
26 58000026 นางสาวชลธิชา เทพนิคมอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
27 58000027 นางสาวชลิตา ผ่อนตามอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
28 58000028 นางสาวชิดชนก ใจลา- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
29 58000029 นางสาวชิดชนก สุขนารถ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
30 58000030 นางสาวชุติกาญจน์ การสันทัด- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
31 58000031 นางสาวชุติมา มากมีอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
32 58000032 นางสาวณฐยา เบญจพล- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
33 58000033 นางสาวณัฐชฎาพร นกหงษ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
34 58000034 นางสาวณัฐยา ตระกูลปฐมฐิติ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
35 58000035 นางสาวณิชกานต์ พลายละหาร- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
36 58000036 นางสาวดาริณี เตียงกูล- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
37 58000037 นางสาวทักษวรรณ นาคนวล- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
38 58000038 นางสาวทัศนีย์ แซ่ลี้- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
39 58000039 นางสาวทิพปภา วรรณสมบูรณ์อันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
40 58000040 นางสาวทิพวัลย์ ดงพระจันทร์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
41 58000041 นางสาวธนวรรณ สุขเจริญ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
42 58000042 นางสาวธนัชพร มีสุธา- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
43 58000043 นางสาวธนัญญา รัตนวงษ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
44 58000044 นางสาวธมนวรรณ จูมจันทร์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
45 58000045 นางสาวธัญญลักษณ์ สงวนหงษ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
46 58000046 นางสาวนภาวรรณ วงษ์นาม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
47 58000047 นายนฤเบศร์ เอมแสง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
48 58000048 นางสาวนวลแพร เวนะ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
49 58000049 นางสาวนะลิน แสงสุวรรณ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
50 58000050 นางสาวนันฐกานต์ คงจันทร์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
51 58000051 นางสาวนันทพร พิภพไพศาล- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
52 58000052 นางสาวนัยนา แถนสีแสง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
53 58000053 นางสาวน้ำเพชร ทองมา- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
54 58000054 นางสาวนิตยา ภูมิประมาณอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
55 58000055 นายนิภัทร์ นพวรรณ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
56 58000056 นางสาวนิสารัตน์ ยืนยง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
57 58000057 นางสาวนุชนาฏ สันติอภิรมย์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
58 58000058 นางสาวเนตรนภา กาญจนารักษ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
59 58000059 นางสาวบุญฑิรา พุ่มอ่ำ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
60 58000060 นางสาวเบญญาภา วันยา- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
61 58000061 นางสาวประไพพัชร แช่มประสิทธิ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
62 58000062 นางสาวปราชญา จิราวัสน์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
63 58000063 นางสาวปริตา เวชยา- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
64 58000064 นางสาวปรียาภรณ์ รอดยิ้ม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
65 58000065 นางสาวปรียาภรณ์ รักษาวงศ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
66 58000066 นางสาวปรียารัตน์ ขาวหนู- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
67 58000067 นางสาวปวีณา หมู่ผึ้ง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
68 58000068 นางสาวปัทมวรรณ ลัดดา- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
69 58000069 นางสาวปิยวรรณ ศุภลักษณ์วัจนะ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
70 58000070 นางสาวปิยะวัณ เกิดหอม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
71 58000071 นางสาวผุษดี เจริญวงษ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
72 58000072 นางสาวพจนีย์ ครุวรรณเจริญ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
73 58000073 นางสาวพชรพร ภัคสิทธางกูร- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
74 58000074 นางสาวพนิดา พุดจันหอม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
75 58000075 นางสาวพนิตพิชา มีศิริ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
76 58000076 นางสาวพรทิพย์ คงเพ็ง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
77 58000077 นางสาวพรทิพย์ ชะเอมทอง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
78 58000078 นางสาวพรพรรณ ต่วนภูษา- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
79 58000079 นางสาวพรพิมล ยอดพรหม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
80 58000080 นางสาวพัชรมณี รัตนเวคิน- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
81 58000081 นางสาวพัชริดา เพศสวัสดิ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
82 58000082 นางสาวพัชรี จันทร์กระจ่าง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
83 58000083 นางสาวพัชรี จันทรแขวง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
84 58000084 นางสาวพิมพ์ชนก จันทนกูล- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
85 58000085 นางสาวพิมลวรรณ รองศิริคงอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
86 58000086 นางสาวภัทรา คูณคำตัน- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
87 58000087 นางสาวภัทรา พลอยงาม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
88 58000088 นางสาวมนพัทธ์ รื่นเริง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
89 58000089 นางสาวมนัสนันท์ พงษ์เถื่อน- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
90 58000090 นางสาวมนัสวรรณ สระแก้ว- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
91 58000091 นางสาวมนาสุ รุจิวรรณ์อันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
92 58000092 นางสาวมาริษา อิสราวิศาล- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
93 58000093 นางสาวมิณตา รุ่งทิม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
94 58000094 นางสาวมินตา สิงห์ทอง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
95 58000095 นางสาวมีนญา ผลอภิรักษ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
96 58000096 นางสาวยลรดา ยะประดิษฐ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
97 58000097 นางสาวรัชนีกร ใจยะสาร- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
98 58000098 นางสาวรัญญา สีหานาท- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
99 58000099 นางสาวรุ่งทิพย์ ตันเจริญ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
100 58000100 นางสาวรุ่งนภา พงษ์พันธ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
101 58000101 นางสาวรุจิรา เลิศวัชรชัย- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
102 58000102 นางสาวลดาวัลย์ โพธิ์สังข์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
103 58000103 นางสาวลลิตรา ไพรอนันต์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
104 58000104 นางสาวลักษณา สุขเกษม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
105 58000105 นายวชิรพล อยู่เล่ห์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
106 58000106 นางสาววรกมล โสมเมา- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
107 58000107 นางสาววรรณพร รวยรื่น- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
108 58000108 นางสาววรัญญา พงค์ตัน- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
109 58000109 นางสาววริษา ชาวน้ำวน- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
110 58000110 นางสาววันฉัตร ดีประดิษฐ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
111 58000111 นางสาววันวิสาข์ เขียวจำรัสอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
112 58000112 นางสาววิชชุดา แจ้งสุขอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
113 58000113 นางสาววิภาวี เวทยสาร- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
114 58000114 นางสาววิรวรรณ เอี่ยมผ่อง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
115 58000115 นางสาววิลาวัณย์ บุญทรัพย์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
116 58000116 นางสาววีรวรรณ ซาฟีอี- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
117 58000117 นางสาวศลิษา จันทร์ศรี- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
118 58000118 นางสาวศลิษา น้ำเหนืออันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
119 58000119 นางสาวศศิธร ชัยศิริ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
120 58000120 นางสาวศศินภา ทองดี- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
121 58000121 นางสาวศศิประภา แซ่ตั้นอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
122 58000122 นายศักดิ์ดา จิตรมา- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
123 58000123 นางสาวศิรประภา วงษ์เพิก- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
124 58000124 นางสาวศิริกันยา สังขะยารอ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
125 58000125 นางสาวศิริกุล นาคชูวงค์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
126 58000126 นางสาวศิรินารถ ฮวดใช้- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
127 58000127 นางสาวศิริพร นิยมสุข- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
128 58000128 นางสาวศิริรัตน์ ชอบชื่น- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
129 58000129 นางสาวศิริวรรณ พานแก้ว- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
130 58000130 นางสาวศิวพร ศรีสุวรรณ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
131 58000131 นางสาวศุภักตรา ศรีคำ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
132 58000132 นางสาวสกาวเดือน สายสังข์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
133 58000133 นางสาวสาวิณี ถาวร- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
134 58000134 นางสาวสิริกาญจน์ นิลสนธิ์อันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
135 58000135 นางสาวสุกัญญา ผาสุข- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
136 58000136 นายสุทธิลักษณ์ มิตศิลปินอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
137 58000137 นางสาวสุพัตรา หมอกเจริญ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
138 58000138 นางสาวสุพิลักษณ์ แซ่เฮ้งอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
139 58000139 นางสาวสุภมาศ จาบทิม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
140 58000140 นางสาวสุภารัตน์ จิตตะวิกุล- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
141 58000141 นางสาวสุภาวดี ทองถนอม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
142 58000142 นางสาวสุภิชชา จันทนาลักษณ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
143 58000143 นางสาวเสาวลักษณ์ กรวยทรัพย์อันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
144 58000144 นางสาวแสงเทียน ทองอยู่อันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
145 58000145 นางสาวแสนรักษ์ หมอยาดี- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
146 58000146 นางสาวโสจิรัตน์ ทองคำอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
147 58000147 นางสาวโสภิดา แป้นประเสริฐ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
148 58000148 นางสาวหทัยรัตน์ บอนแดง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
149 58000149 นางสาวอนงค์ วาระภาษ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
150 58000150 นางสาวอนงค์วดี พวงประเสริฐ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
151 58000151 นางสาวอภิญญา อุตส่าห์การ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
152 58000152 นายอภิวัฒน์ จันทร์ฉาย- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
153 58000153 นางสาวอมรรัตน์ ดุละลัมพะ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
154 58000154 นางสาวอรทัย เทียนชัย- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
155 58000155 นางสาวอรพรรณ ภักดีพิน- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
156 58000156 นางสาวอรรวินท์ กองแก้ว- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
157 58000157 นางสาวอรวรา นิลแย้ม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
158 58000158 นางสาวอรอนงค์ หนูกล้า- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
159 58000159 นางสาวอริสรา ศรีม่วง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
160 58000160 นางสาวอัจฉรา มุสิกอุดมสินอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
161 58000161 นางสาวอัจรีย์ ศิริรักษ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
162 58000162 นางสาวอัญชลี มากเงิน- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
163 58000163 นางสาวอัญญานี สุเมธวัน- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
164 58000164 นางสาวเอื้อการย์ ยิ้มเยื้อน- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
165 58000165 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขขะ- 27 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29